ભારતની મુખ્ય હિમનદીઓ

અહીં ભારતની મુખ્ય હિમનદીઓ (ગ્લેશીયર) વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે.

ભારતની મુખ્ય ગ્લેશીયર (હિમનદીઓ)

સિયાચીનકારાકોરમ (સૌથી મોટો ગ્લેશિયર 75 કિમી)
સાસૈનીકારાકોરમ
હિસ્પારાકારાકોરમ
બિયાફોકારાકોરમ
બાલ્તોરાકારાકોરમ
રિમોકાશ્મીર
પુન્માહકાશ્મીર
ગંગોત્રીકુમાઉં હિમાલય, ઉત્તરાખંડ
મિલામકુમાઉં હિમાલય, ઉત્તરાખંડ
પિંડોરીકુમાઉં હિમાલય, ઉત્તરાખંડ
જેમસિક્કિમ/નેપાળ

Read more

👉 ભારતના કુદરતી સરોવરો
👉 ગુજરાતનું નદીતંત્ર
👉 ગુજરાતનાં સરોવરો/તળાવો

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment