રાજયનો એડવોકેટ જનરલ

Advocate-general-in-gujarati

અહીં રાજયના એડવોકેટ જનરલની બંધારણ સંબધિત જોગવાઈ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. જેમાં એડવોકેટ જનરલની … Read more

બંધારણીય રીટ | Bandharan rit in Gujarati

Bandharan-rit-in-Gujarati

ભારતના બંધારણમાં રીટનો ખ્યાલ ઈંગ્લેન્ડના બંધારણમાંથી લેવાયો છે. ભારતના બંધારણમાં પાંચ પ્રકારની રીતનો ઉલ્લેખ કરવામાં … Read more

error: Content is protected !!