કમ્પ્યુટર પ્રેક્ટિસ ક્વિઝ નંબર : 03

અહીં કમ્પ્યુટર વિષયની ક્વિઝ નંબર 03 આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ પ્રશ્નો તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયોની ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4gujarat.com સાથે…

Subject: Computer
Quiz number: 03
Questions: 25
Quiz type: MCQ

Computer mcq quiz : 03

2395

Computer mcq quiz : 03

કમ્પ્યુટર ક્વિઝ નંબર : 03

1 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

નીચેનામાંથી ઈનપુટ ડિવાઇસ કયું છે ?

2 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

ઇન્ટરનેટ જોડાણ માટે વપરાતું સાધન કયું છે ?

3 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

નીચેનામાંથી ઇનપુટ ડિવાઇસ કયું છે ?

4 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

નીચેનામાંથી કમ્પ્યુટરનું મુખ્ય કાર્ય કયું છે ?

5 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

આ પ્રિન્ટરમાં કાર્ટિજ વપરાય છે ?

6 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

C.U નું પૂરું નામ શું છે ?

7 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

કયા પ્રિન્ટર સસ્તા, વિશ્વાસપાત્ર, ધીમા છતાં ઘોંઘાટિયા હોય છે ?

8 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

આ પ્રિન્ટરમાં ટોનર અને ડ્રમ રોલ વપરાય છે ?

9 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

પોઈન્ટિંગ ડિવાઇસનું ઉદાહરણ કયું છે ?

10 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

નીચનામાંથી કયું કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર નથી ?

11 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

નીચેનામાંથી આઉટપુટ ડિવાઇસ કયું છે ?

12 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

કમ્પ્યુટરને એકસરખો વીજપ્રવાહ પૂરો પાડતું સાધન કયું છે ?

13 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

નીચેનામાંથી કયું ઈનપુટ ડિવાઇસ છે ?

14 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

નીચેનામાંથી આઉટપુટ ડિવાઇસ કયું છે ?

15 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

કમ્પ્યુટરમાં ચિત્ર દાખલ કરવા માટે વપરાતું સાધન કયું છે ?

16 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

કોઈ ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે કમ્પ્યુટરને આપવામાં આવતી સૂચનાઓની શ્રેણીને શું કહેવામા આવે છે ?

17 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

M.U નું પૂરુંનામ શું છે ?

18 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

કમ્પ્યુટરમાં અવાજ રેકોર્ડ કરવા કયું સાધન વપરાય છે ?

19 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

માહિતી છાપવા માટે કમ્પ્યુટર સાથે જોડાતા એકમને શું કહેવાયમાં આવે છે ?

20 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

કમ્પ્યુટરમાં રહેલ માહિતી કાગળ પર પ્રિન્ટ કરવા માટે ઉપયોગી સાધન ?

21 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

આ પ્રિન્ટરમાં ઝીણી પિનનો ઉપયોગ થાય છે ?

22 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

હું કમ્પ્યુટરનું હદય અને મગજ છું.

23 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

કમ્પ્યુટર સૉફ્ટવેર એટલે શું ?

24 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

નીચેનામાંથી કયા પ્રિન્ટરનો ઉપયોગ ઓછી કિંમતના ઘરેલુ પ્રિન્ટર માટે થાય છે ?

25 / 25

Category: Computer mcq quiz : 03

કમ્પ્યુટરના ભૌતિક ભાગોને શું કહેવામા આવે છે ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 67%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment