રાષ્ટ્રપતિની કારોબારી સત્તા

કારોબારી સત્તા

1). ભારત સરકારનું તમામ કારોબારી કાર્ય રાષ્ટ્રપતિના નામે જ ચાલે છે.

2). તે કેન્દ્ર્શાસિત પ્રદેશોનું શાસન સાંભળે છે.

3). તે કોઈપણ ક્ષેત્રને અનુસુચિત ક્ષેત્ર જાહેર કરી શકે છે.

Executive power of president : : Bharat nu Bandharan : : for GPSC, PI, PSI/ASI, Nayab mamlatdar, Dy. So, Bin Sachivalay, Talati, Clerk and all competitive exam.

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment