ગુજરાતનું સૌથી મોટું બંદર કયું છે ?

ગુજરાતમાં કુલ 42 બંદરો આવેલા જે જેમાં 1 મોટું (મેજર) 12 મધ્યમ કક્ષાના અને 29 નાના બંદરોનો સમાવેશ થાય છે. ભારતનું નહીં, વિશ્વનું સૌથી પ્રાચીન બંદર ‘લોથલ’ ગુજરાતનાં દરિયા કિનારે હતું.

ગુજરાતનું સૌથી મોટું બંદર કયું છે ?

>> ગુજરાતનું સૌથી મોટું બંદર કંડલા બંદર છે.

ગુજરાતનાં 42 બંદરોમાંના કંડલા બંદર નો વહીવટ ‘કંડલા પોર્ટ ટ્રસ્ટ’ દ્વારા ભારત સરકાર કરે છે. બાકીના બંદરોનો વહીવટ ‘ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ’ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

Read more

👉 ગુજરાતમાં આવેલા બંદરો
👉 ભારતના મુખ્ય બંદરો
👉 ભારતના બંદરોની ક્વિઝ (MCQ)

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

3 thoughts on “ગુજરાતનું સૌથી મોટું બંદર કયું છે ?”

Leave a Comment