ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ નંબર : 11

અહીં ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ નંબર 11 આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. જેથી તમને ઉપયોગી સાબિત થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયોની નિયમિત ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Subject: Gujarati vyakaran
Quiz number: 11
Question: 25
Quiz type: Mcq

Gujarati vyakaran Quiz : 11

/25
1961

Gujarati vyakaran Quiz : 11

ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ : 11

1 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

આપેલ શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિકલ્પમાંથી પસંદ કરો : ‘અથ’

2 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શોધો : મહેર ચડવું

3 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

શબ્દ સમૂહમાટે એક શબ્દનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો : પથ્થર ગોઠવીને કરેલો કામચલાઉ ચૂલો –

4 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

નીચે આપેલ વાકયનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો : અમરાવતીના પ્રવાસે અમારાથી જવાયું.

5 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

સંધિ જોડો : હિત + એષી

6 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

શાર્દૂલવિક્રિડિત છંદનું બંધારણ જણાવો ?

7 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

શબ્દ સમૂહમાટે એક શબ્દનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો : તાડના ફળની અંદરનો ગર –

8 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો. : તેઓ ડઝન નાળિયેર બાંધીને લઈ આવતા.

9 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

નીચે આપેલ રેખાંકિત યદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો : વિચારતાં નેત્ર જલે ભરાય છે.

10 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

અલંકારનો પ્રકાર વિકલ્પમાંથી શોધો : રખે છૈયો થાકી જાય.

11 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

નીચે આપેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખવો. : પંચવટી

12 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

નીચે આપેલ શબ્દના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિકલ્પમાંથી પસંદ કરો : ‘શાશ્વત’

13 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

નીચે આપેલ શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

14 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

ખોટી જોડણી શોધો :

15 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

નીચે આપેલ વાકયમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. : અલંકાર તિજોરીમાં રખવામાં આવ્યા.

16 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ જણાવો.

17 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

શબ્દ સમૂહમાટે એક શબ્દનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો : વરસાદથી વચવા પાંદડાનો કરેલો છત્રીનો ઘાટ-

18 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

ખોટી જોડણી શોધો

19 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

નીચે આપેલ વાકયમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો : ભગવાન આપણી આસપાસ હોય છે.

20 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શોધો : પગ મણના થઈ જવા

21 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

નીચે આપેલ વાકયનો નિપાત ઓળખાવો : અક્ષયે મારી સામે જોયું સિખ્ખે નહીં.

22 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

નીચે આપેલા સાદા વાકયને જોડતા યોગ્ય સંયોજક જણાવો. : રાત જામતી ગઈ. ગાયકોનો કંઠ વધુ ગળતો ચાલ્યો.

23 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

નીચે આપેલા અર્થભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

24 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

સંધિ છોડો : માત્રાદેશ

25 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 11

નીચે આપેલ શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે....

Your score is

The average score is 56%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment