મૈત્રક રજાઓની વંશાવલી

1). ભટ્ટાર્ક

2). ધરસેન પહેલો

3). દ્રોણસિંહ

4). ધ્રુવસેન પહેલો

5). ઘરપટ્ટ

6). ગૃહસેન

7). ઘરસેન બીજો

8). શીલાદિત્ય પહેલો (ધર્માદિત્ય) 

9). ખરગ્રહ પહેલો

10). ઘરસેન ત્રીજો

11). ધ્રુવસેન બીજો (બાલાદિત્ય)

12). ધરસેન ચોથો (ચક્રવતી)

13). ધ્રુવસેન ત્રીજો

14). ખરગ્રહ બીજો (ધર્માદિત્ય)

15). શીલાદિત્ય ત્રીજો

16). શીલાદિત્ય ચોથો

17). શીલાદિત્ય પાંચમો (કાસીમનું આક્રમણ ઇ.સ 711)

18). શીલાદિત્ય છઠ્ઠો

19). શીલાદિત્ય સાતમો (ગુજરાતમાં હાકેમ હિશામનું આક્રમણ ઇ.સ 758)

Read more

👉 સોલંકી વંશની વંશાવલી
👉 ચાવડા વંશની વંશાવલી
👉 ગુપ્તવંશની વંશાવલી

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment