મૈત્રકકાળના અધિકારીઓ

meitrak kal na adhikario : મૈત્રકકાળના શાસનતંત્રનો સર્વોપરી રાજા જ હતો. રાજપદ વંશના પરંપરાગત હોવા છતાં રાજા પોતાના અનુગામીની પસંદગી કરવામાં સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર હતો.

મૈત્રકકાળના અધિકારીઓ

રાજપુત્રયુવરાજ
મહાસેનાપતિસેનાનો વડો
અમાત્યમુખ્યમંત્રી, રાજાનો મુખ્ય સલાહકાર અને વહીવટી કર્મચારીઓનો વડો
મહાક્ષપટાલિકદફતરખાતાનો વડો/ લેખો વિભાગનો સર્વોચ્ચ અધિકારી
મહાસંધિ વિગ્રહકયુદ્ધ અને સંધિખાતાનો વડો
દૂતકરાજાની મૌખિક અજ્ઞાઓ સંબધકર્તાઓને જણાવનાર અધિકારી
પ્રમાતામુખ્ય અધિકારી
દંડપાશિકમુખ્ય પોલીસ અધિકારી
મહાદંડનાયકસૈન્યને દોરનાર સેનાપતિ
મહાબલાધિપતિભૂમિસેનાને લગતા ખાતાઓનો વડો
રાજસ્થાનીયરાજ્યના પ્રદેશોનો વહીવટ કરનાર અધિકારી
મહાપ્રતિહારરાજમહેલના રક્ષકોનો મુખિયો
આયુકતકમહેસૂલી હિસાબનો ખાતાનો મુખ્ય અધિકારી
વિનયસ્થિતિસ્થાપકધાર્મિક મામલાઓનો પ્રમુખ અધિકારી
વિનિયુકત ધ્રુવકાર ઉઘરાવનાર અધિકારી
ભાડાંગારાધિકૃતરાજકોષનો અધિકારી
ચૌરોદ્રરણીકચોર પકડનાર પોલીસ અધિકારી
વર્ત્મપાલરસ્તાઓનો રક્ષક
પ્રતિસારકખેતરોના રક્ષકો
meitrak kal na adhikario

Read more

👉 ચંદ્રગુપ્ત બીજાના નવરત્નો
👉 સલ્તનત કાળના ગુજરાતનાં સુબા
👉 સોલંકી વંશના રાજાઓ
👉 મૈત્રક વંશના રાજાઓ

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment