મુખ્ય સેવિકા મોક ટેસ્ટ : 07

અહીં મુખ્ય સેવિકાની પરીક્ષાની ટેસ્ટ નંબર 07 આપવામાં આવી છે. જેમાં 15 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ ટેસ્ટ મુખ્ય સેવિકાના પરીક્ષાના સિલેબસ મુજબ તૈયાર કરેલ છે. જેથી તમને ઉપયોગી સાબિત થશે. નિયમિત મુખ્ય સેવિકાની પરીક્ષાની ટેસ્ટ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Test name: mukhya sevika
Test number: 07
Question: 15
Type: Mcq

Mukhya sevika mock test: 07

/15
679

Mukhya sevika test : 07

મુખ્ય સેવિકાની મોક ટેસ્ટ : 07

1 / 15

Category: Mukhya sevika test : 07

કેન્દ્રિય ઔષધ પરીક્ષણ પ્રયોગશાળાનું વડુ મથક .............. છે.

2 / 15

Category: Mukhya sevika test : 07

‘વિટામિન-D’ ના અભાવે કયો રોગ થાય ?

3 / 15

Category: Mukhya sevika test : 07

કોઈ પણ દર્દીને સિટી-સ્કેન કરાવવા માટે કયા વિભાગમાં લઈ જવો પડે ?

4 / 15

Category: Mukhya sevika test : 07

હડકવાની રસીની શોધ કોણે કરી ?

5 / 15

Category: Mukhya sevika test : 07

‘A’ રુધિરજુથ ધરાવનાર વ્યક્તિને કયા રુધિરજુથ બંધબેસતાં થાય ?

6 / 15

Category: Mukhya sevika test : 07

અનુવંશ (વારસાગત)ના નિયમો તરાવનાર કોણ હતો ?

7 / 15

Category: Mukhya sevika test : 07

શરીરમાં ઇન્સ્યુલીનનું ઉત્પત્તિસ્થાન ............. છે.

8 / 15

Category: Mukhya sevika test : 07

માનવ-શરીરમાં લાંબામાં લાંબો કોષો ...............છે.

9 / 15

Category: Mukhya sevika test : 07

હદયના અનિયમિત ધબકારાના સંશોધન અને ઉપચાર માટે કઈ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે છે ?

10 / 15

Category: Mukhya sevika test : 07

નીચેનામાંથી શાંમાં વિટામિન-C નું પ્રમાણ વધારે હોય છે ?

11 / 15

Category: Mukhya sevika test : 07

મેલેરિયાના રોગ સાથે …………. જવાબદાર છે.

12 / 15

Category: Mukhya sevika test : 07

 ‘એક્સ-રે’ નો શોધક કોણ?

13 / 15

Category: Mukhya sevika test : 07

ડાયાલિસિસનો સંબધ કયા અંગના રોગ સાથે છે ?

14 / 15

Category: Mukhya sevika test : 07

હદયના ધબકારા નિયંત્રિત કરનાર ઉપકરણનું નામ ........... છે.

15 / 15

Category: Mukhya sevika test : 07

નીચેના પૈકી કયો એસિડ પ્રોટીનમાં હોય છે ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે....

Your score is

The average score is 67%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment