પંચાયતી રાજની ક્વિઝ નંબર : 10

અહીં પંચાયતી રાજની ક્વિઝ નંબર 10 આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. જેથી તમને ઉપયોગી સાબિત થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયની ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Subject: Panchayati Raj
Quiz number: 10
Question: 25
Type: Mcq

Panchayati Raj Quiz : 10

/25
481

Panchayati Raj Quiz : 10

પંચાયતી રાજની ક્વિઝ નંબર : 10

1 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

બળવંતરાય મહેતા સમિતિએ ત્રિસ્તરીય પંચાયતીરાજની ભલામણ કરતો અહેવાલ કયારે રજૂ કાર્યો

2 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

‘ગ્રામસભા’ ની વ્યાખ્યા કયા આર્ટીકલમાં આપવામાં આવેલી છે ?

3 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

ગ્રામ પંચાયતમાં ગ્રામ સેવકોનું પદ કયારથી દાખલ કરવામાં આવ્યું છે ?

4 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

ગામના તલાટીએ વાર્ષિક મહેસૂલી હિસાબ કઈ તરીકે પૂર્ણ કરી તાલુકા મથકે મોકલવાનો હોય છે ?

5 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

ભારત સરકારે કયા વર્ષને “ગ્રામસભા વર્ષ” તરીકે જાહેર કર્યું હતું ?

6 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

આમાંથી કઈ જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સીની સમિતિ નથી ?

7 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

પંચાયતી રાજમા પંચાયતના ત્રણેય સ્તરે પંચાયતોમાં કેટલા ટકા બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રાખવામા આવી છે ?

8 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

સામાજિક ન્યાય સમિતિના નિર્ણય થી નારાજ વ્યક્તિ કેટલા દિવસોમાં જિલ્લાની સામાજિક ન્યાય સમિતિને અપીલ કરી શકે ?

9 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

પંચાયતોની નાણાકીય સ્થિતિની સમિક્ષા કરવા તથા જરૂરી સૂચનો કરવા ફાયનાન્સ કમિશનની રચના કરવા માટેની જોગવાઈ કયા આર્ટીકલમાં કરવામાં આવેલી છે ?

10 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

ગ્રામ પંચાયતમાં બેઠકોની સંખ્યા નક્કી કરવાની સત્તા કોના હાથમાં હોય છે ?

11 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

પંચાયતી રાજના 3 મહત્વના તબક્કામાં ઇ.સ 1959 થી 1964નો તબક્કો કેવો ગણાય છે ?

12 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

નીચેના પૈકી કયા રાજયમાં પંચાયતી રાજનો કાયદો લાગુ પડતો નથી ?

13 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

આદિવાસી વિસ્તારો માટે પંચાયતોની જોગવાઈઓ અધિનિયમ, 1996 કઈ સમિતિની ભલામણને આધારે બનાવવામાં આવ્યો ?

14 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

ભારતની સૌપ્રથમ નેત્રહીન મહિલા સરપંચ કોણ હતા ?

15 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

સરપંચ તથા ઉપસરપંચને સસ્પેન્ડ કરવાની સત્તા કોની હાથમાં હોય છે

16 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

ગુજરાતમાં કેટલી જિલ્લા પંચાયત આવેલી છે ?

17 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

ગુજરાત પંચાયત ધારો, 1993નો અમલ કયારે થયો ?

18 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

આદિવાસી વિસ્તારની જિલ્લા પંચાયતમાં કુલ સભ્યોમાંથી ઓછામાં ઓછા કેટલા ટકા સભ્યો આદિવાસી હોવા જોઈએ ?

19 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

73મો બંધારણીય સુધારો કઈ સંસ્થાને લાગુ પડે છે ?

20 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

તાલુકા પંચાયતમાં તાલુકાની વસ્તીના ધોરણે તાલુકાના મતદારમંડળની રચના કોણ કરે છે ?

21 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

પછાત ગામોના વિકાસ માટે ગરીબી રેખા નીચે જીવતા બાળકોના આર્થિક વિકાસ માટે રાજય સરકારે સોસાયટી રજીસ્ટ્રેશન એકટ હેઠળ કઈ સ્વાયત્ત સંસ્થાની રચના કરી છે ?

22 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

ગ્રામસભાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે 11 જુલાઇ 2001ના પરિપત્રમાં ગ્રામસભાની તારીખો આપી છે. જેમાંથી કઈ તારીખો ખોટી છે ?

23 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

જિલ્લા પંચાયતની બેઠક ક્યારે મળે તે જરૂરી છે ?

24 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

પક્ષાંતર ધારો કઈ સ્તરની પંચાયતને લાગુ પડતો નથી ?

25 / 25

Category: Panchayati Raj Quiz : 10

નીચેનામાંથી કઈ સમિતિએ પંચાયતીરાજ સંસ્થાઓને ચારસ્તરીય બનાવવાની ભલામણ કરી હતી ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 46%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment