પોલીસ કોન્સ્ટેબલની મોક ટેસ્ટ નંબર : 26

અહીં પોલીસ કોન્સ્ટેબલની મોક ટેસ્ટ નંબર 26 આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અહીં આપેલ ટેસ્ટ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષાના સિલેબસ મુજબ તૈયાર કરવામાં આવી છે. જેથી તમને ઉપયોગી સાબિત થશે.

Test name: Police constable
Test number: 26
Questions: 25
Test type: MCQ

Police constable mock test : 26

1455

Police constable mock test : 26

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મોક ટેસ્ટ : 26

1 / 25

Category: Police constable mock test : 26

ભારતીય દંડ સંહિતાના કયા પ્રકરણમાં શરીર સંબધી ગુનાનો ઉલ્લેખ છે ?

2 / 25

Category: Police constable mock test : 26

નીચેનામાંથી કઈ મહાવ્યથા નથી ?

3 / 25

Category: Police constable mock test : 26

ગુજરાત રાજય પ્રાથમિક શિક્ષણ બોર્ડ મંડળનું સામાયિક કયું છે ?

4 / 25

Category: Police constable mock test : 26

ભારતીય દંડ સહિતાની છેલ્લી કલમ :

5 / 25

Category: Police constable mock test : 26

જો કોઈ બાળક ગુનો કરે, તો ભારતીય દંડ સહિતા મુજબ કઈ ઉંમર સુધી તેને ગુનો નહી માનવમાં આવે ?

6 / 25

Category: Police constable mock test : 26

નીચેનામાંથી કયો કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ નથી ?

7 / 25

Category: Police constable mock test : 26

બેદરકારીથી વાહન હાંકવા બદલ સજા માટેની જોગવાઈ ભારતીય દંડ સહિતાની કઈ કલમમાં છે ?

8 / 25

Category: Police constable mock test : 26

મનોવિજ્ઞાનની સૌ પ્રથમ પ્રયોગશાળાની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?

9 / 25

Category: Police constable mock test : 26

સંતૃપ્ત હાઈડ્રોકાર્બનનો પ્રથમ સભ્યો ક્યો છે ?

10 / 25

Category: Police constable mock test : 26

ભારતીય દંડ સંહિતામાં એક પ્રકરણ એવું છે જેમાં એક માત્ર કલમ છે, તે કલમ કઈ છે ?

11 / 25

Category: Police constable mock test : 26

કઈ તારીખે ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ અમલમાં આવ્યો ?

12 / 25

Category: Police constable mock test : 26

ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ કઈ કલમ ડાઈગ ડિકલેરેશન બાબતે છે ?

13 / 25

Category: Police constable mock test : 26

ફોજદારી કાર્ય પદ્ધતિ અધિનિયમની અંતિમ કલમ કઈ છે ?

14 / 25

Category: Police constable mock test : 26

કયા સ્તરમાં ઓઝોનનું વિઘટન થાય છે ?

15 / 25

Category: Police constable mock test : 26

નીચેના પૈકી કયો વાયુ નિષ્ક્રિય છે ?

16 / 25

Category: Police constable mock test : 26

મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988 :

17 / 25

Category: Police constable mock test : 26

શિક્ષણનો અધિકાર તે :

18 / 25

Category: Police constable mock test : 26

શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ગુજરાતની કઈ મહાનગરપાલિકામાં મેયર તરીકે સેવા આપી હતી ?

19 / 25

Category: Police constable mock test : 26

નીચેનામાંથી ભારતીય બંધારણનો કયો અનુચ્છેદ ‘અસ્પૃશ્યતા’ નાબૂદ કરે છે ?

20 / 25

Category: Police constable mock test : 26

ભારતીય દંડ સહિતાના કયા પ્રકરણમાં વ્યાખ્યાઓ છે ?

21 / 25

Category: Police constable mock test : 26

રાષ્ટ્રપતિની નિવૃત વય કેટલી છે ?

22 / 25

Category: Police constable mock test : 26

રાજયસભાના હોદ્દાની રૂએ અધ્યક્ષ કોણ છે ?

23 / 25

Category: Police constable mock test : 26

ગુજરાતમાં કેટલા પોલીસ કમિશ્નર વિસ્તારો છે ?

24 / 25

Category: Police constable mock test : 26

ઑક્સીજન સિલિન્ડર સામાન્ય રીતે કયા રંગથી રંગવામાં આવે છે ?

25 / 25

Category: Police constable mock test : 26

ગુજરાત નશાબંધી અધિનિયમ, 1949માં ડિસેમ્બર 2016માં.....દ્વારા સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો.

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 63%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment