Join our WhatsApp group : click here

Police Constable Mock Test (Part-A) : 03

Police Constable Mock Test (Part-A) : 03 -અહીં ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષાના પાર્ટ-Aની મોક ટેસ્ટ નંબર 03 આપવામાં આવી છે. જેમાં 30 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ ટેસ્ટ પોલીસ કોન્સ્ટેબલના નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ તૈયાર કરેલ છે. જેથી તમને ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે. પોલીસ કોન્સટેબલની નિયમિત ટેસ્ટ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Mock Test Police Constable
Part: A
Question: 25
Type: MCQ

Police Constable Mock Test (Part-A) : 03

176

Police constable Test (Part-A) : 03

1 / 29

સંધિ જોડો. : જલ + ઓધ

2 / 29

રમેશ 12% ના સાદા વ્યાજે લોન લે છે. ત્રણ વર્ષ બાદ વ્યાજ પેટે રૂ. 5400 ચૂકવે છે. આ સંજોગોમાં મુદ્દલ રકમ કેટલી હશે ?

3 / 29

ખોટી જોડણી શોધો.

4 / 29

નીચેની શ્રેણીમાં કઈ સંખ્યા બંધબેસતી નથી ?
3, 5. 7, 11, 14, 21

5 / 29

જો એક સાંકેતિક ભાષામાં A = 26 અને DOG = 85 તો CAT = ?

6 / 29

નીચેના વિકલ્પો પૈકી કયો ક્રમ તાર્કિક ગોઠવણી દર્શાવે છે ?
1). મહારાષ્ટ્ર
2). વિશ્વ
3). મુંબઈ
4). ભારત
5). એશિયા

7 / 29

સાચી જોડણી શોધો.

8 / 29

તળપદા શબ્દ અને શિષ્ટરૂપનું કયું જોડકું ખોટું છે ?

9 / 29

રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જણાવો : પાતાળકૂવો ફૂટવો

10 / 29

શબ્દકોષનો સાચો ક્રમ જણાવો.

11 / 29

તા. 31-10-1875 ના દિવસે કયો વાર હશે ?

12 / 29

મિનિટ કાંટો અકે મિનિટમાં કેટલું કોણીય અંતર કાપે ?

13 / 29

ત્રણ સંખ્યાઓનો સરવાળો 136 છે. જો પહેલી અને બીજી સંખ્યાનો ગુણોત્તર 2 : 3, બીજી અને ત્રીજી સંખ્યાનો ગુણોત્તર 5 : 3 હોય તો બીજી સંખ્યા શોધો.

14 / 29

30 વ્યક્તિઓ એક રૂમમાં છે, તે પૈકી 18 વ્યક્તિઓ શતરંજ રમે છે અને 19 વ્યક્તિઓ કોરમ રમે છે અને 10 વ્યક્તિઓ બંને રમત રમે છે. આથી શતરંજ કે કેરમ બેમાંથી એકપણ રમત ન રમતાં હોય તેવી વ્યક્તિઓ કેટલી ?

15 / 29

જો ચાર ક્રમિક બેકી સંખ્યાઓનો સરવાળો 164 હોય તો તે પૈકી સૌથી નાની સંખ્યા કઈ હશે ?

16 / 29

ગૌત્તમ પૂર્વમાં 6km ચાલે છે, ત્યારબાદ જમણીબાજુ વળી 4km ચાલે છે. ત્યારબાદ જમણીબાજુ વળી 6km ચાલે છે, તો હવે તે પ્રસ્થાનબિંદુથી કેટલો દૂર હશે ?

17 / 29

એક ઘડિયાળ દર કલાકે 5 મિનિટ મોડી પડે છે. જો બપોરે 12:00 કલાકે તેનો સમય મેળવવામાં આવ્યો હોય તો સાંજે 5:00 કલાકે તે કેટલો સમય બતાવતી હશે ?

18 / 29

15, 25, 40 અને 75 વડે વિભાજન હોય એવી ચાર અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા કઈ હશે ?

19 / 29

સમાંતર શ્રેણીનું છઠ્ઠુ પદ કયું છે ?
1). શ્રેણીના છઠ્ઠાથી બારમાં પદોનો સરવાળો 77 થાય છે.
2). શ્રેણી ના બીજાથી દસમાં પદોનો સરવાળો 108 થાય છે.

20 / 29

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો વિરોધી શબ્દ જણાવો.
વિધિ

21 / 29

નીચે આપેલ વાકયનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
તારાથી લોકોની સેવા કરાય છે.

22 / 29

કહેવત સંદર્ભે નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ એવો છે જે સમાન અર્થ ધરાવતો નથી ?

23 / 29

એક ટાંકીનો 60% ભાગ ભરાતા બે મિનિટ લાગે છે, તો બાકીનો ભાગ ભરાતા કેટલો સમય લાગે ?

24 / 29

આજથી 10 વર્ષ પહેલા એક માણસની ઉંમર તેના પુત્રની તે સમયની ઉંમર કરતાં 4 ગણી હતી. જો તેની હાલની ઉંમર 58 વર્ષ હોય તો તેના પુત્રની હાલની ઉંમર કેટલી હશે ?

25 / 29

એક વર્ગમાં રાહુલનું સ્થાન ડાબી બાજુથી 7મુ અને જમણી બાજુથી 26મુ છે, તો વર્ગમાં કુલ કેટલાં વિધાર્થીઓ હશે ?

26 / 29

છ વ્યક્તિઓ A, B, C, D, E અને F વર્તુળાકારે ઊભી છે. D અને C ની વચ્ચે B છે. અને C ની વચ્ચે A છે. D ની જમણે F છે. A અને F ની વચ્ચે કોણ છે ?

27 / 29

50 છોકરા-છોકરીઓ વચ્ચે રૂ. 41 વહેંચવામાં આવે છે. દરેક છોકરાને 65 પૈસા અને દરેક છોકરીને 90 પૈસા મળે છે તો છોકરીઓની સંખ્યા કેટલી હોય ?

28 / 29

ડાબી બાજુ આપેલ જોડના તર્કના આધાર લઈ જમણી બાજુની જોડ પૂર્ણ કરો.
ROAD : URDG : : SWAN : ?

29 / 29

બે ભાગીદારોએ અનુક્રમે રૂ. 50,000 અને રૂ. 70,000ની મૂડી સાથે ધંધો શરૂ કર્યો છે. બંનેએ સમજૂતી કરેલ છે કે કુલ નફાનો 70% ભાગ બંને સરખા ભાગે વહેંચશે. જ્યારે બાકીનો મૂડીના ગુણોત્તરમાં વહેંચાશે. જો એક ભાગીદારને બીજા ભાગીદાર કરતાં રૂ. 90 વધુ મળેલ હોય, તો કુલ નફો કેટલા રૂપિયા થાય ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 46%

0%

Subscribe Our Youtube Channel

Install our Application

Join our Telegram channel

follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gpsc Subject 📁 GK
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Gujarat na Jilla 📃 GK Question
👆 Syllabus 💥 Old Paper

Leave a Comment

error: Content is protected !!