પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા| Premanand sahitya sabha

ગુજરાતી સાહિત્યિક સંસ્થાઓ પૈકીની એક પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે.

પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા

સામાયિક : સાહિત્યકાર

સ્થાપના : 1916

>> શરૂવાતમાં વડોદરા સાહિત્ય સભા તરીકે પણ ઓળખાતી.

>> 1916માં વડોદરા ખાતે સંસ્થાની સ્થાપના થઈ.

>> 1944માં તેનું નામ પ્રેમાનંદ સાહિત્યસભા રખાયું,

>> આ સંસ્થા દ્વારા સાહિત્ય ક્ષેત્રે “પ્રેમાનંદ ચંદ્રક” આપવામાં આવે છે.

>> જે દર બે વર્ષે આપવામાં આવે છે.

Read more

1). ભારતીય વિધાભવન : click here

2). ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : click here

3). ગુજરાત સાહિત્ય સભા : click here

premanand sahitya sabha : : gujarati sahitya : : for GPSC, PI, PSI/ASI, Nayab mamlatdar, Dy. So, Bin Sachivalay, Talati, Clerk and all competitive exam.

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment