રાષ્ટ્રીય કટોકટી

અનુચ્છેદ : 352

  • વડાપ્રધાન અને કેબિનેટ મંત્રીઓની લેખિત મંત્રીઓની લેખિત ભલામણથી રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા જાહેર કરાય છે.
  • કટોકટી લાગુ પડયાના 1 માહિનામાં વિશેષ બહુમતી દ્વારા સંસદની મંજૂરી જરૂરી.
  • દર 6 મહિને સંસદની મંજૂરીથી અનંતકાળ સુધી લંબાવી શકાય

Read more

👉 ભારતનું સંપૂર્ણ બંધારણ
👉 ભારતના બંધારણની મોક ટેસ્ટ
👉 બંધારણ pdf

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment