રીઝનિંગ વિષયની ક્વિઝ નંબર : 12

અહીં રીઝનિંગ વિષયની ક્વિઝ નંબર 12 આપવામાં આવી છે. જેમાં 15 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ ક્વિઝ તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપયોગી થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તમામ વિષયોની ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Subject: Reasoning
Quiz number:12
Question: 15
Type: Mcq

Reasoning Quiz: 12

/15
488
Created on

Reasoning Quiz : 12

Reasoning Quiz : 12

1 / 15

Category: Reasoning Quiz : 12

MATHEMATICS આપેલ શબ્દમાંથી કયો શબ્દ બનાવી શકાશે નહીં ?

2 / 15

Category: Reasoning Quiz : 12

CLASSIFICATION આપેલ શબ્દમાંથી કયો શબ્દ બનાવી શકાશે નહીં ?

3 / 15

Category: Reasoning Quiz : 12

14 જાન્યુઆરી 2015માં ઉતરાયણ કયા વારે હતી ?

4 / 15

Category: Reasoning Quiz : 12

26 જાન્યુઆરી, 1950 ના દિવસે કયો વાર હતો ?

5 / 15

Category: Reasoning Quiz : 12

LINEAR આપેલ શબ્દમાંથી કયો શબ્દ બનાવી શકાશે નહીં ?

6 / 15

Category: Reasoning Quiz : 12

શિવાની પૂર્વ દિશામાં 5 કી.મી ચાલે છે પછી દક્ષિણ-પૂર્વ તરફ ફરીને 5 કી.મી ચાલે છે. આ પછી તે ઉત્તર-પશ્ચિમ તરફ ફરી 5 કી.મી ચાલે તો તેનું મો કઈ દિશામાં હોય ?

7 / 15

Category: Reasoning Quiz : 12

CX, FU, IR,………,OL,RI

8 / 15

Category: Reasoning Quiz : 12

A,G,D,G, ? શ્રેણી પૂર્ણ કરો.

9 / 15

Category: Reasoning Quiz : 12

1 જાન્યુઆરી,2014 ના દિવસે બુધવાર હોય તો 2014 ના વર્ષમાં કુલ કેટલા બુધવાર હશે ?

10 / 15

Category: Reasoning Quiz : 12

INFRASTRUCTURE આપેલ શબ્દમાંથી કયો શબ્દ બનાવી શકાશે નહીં ?

11 / 15

Category: Reasoning Quiz : 12

જો 31 ડિસેમ્બર, 2012ના રોજ સોમવાર હોય તો 2013ની સાલમાં કુલ કેટલા મંગળવાર હશે ?

12 / 15

Category: Reasoning Quiz : 12

અમર એક સીધી લીટીમાં પોઈન્ટ A થી પોઈન્ટ B સુધી 12 કિ.મી ચાલે છે. હવે તે જમણી બાજુ વળી 8 કી.મી ચાલે છે અને પોઈન્ટ C સુધી પહોંચે છે. ત્યાંથી જમણી બાજુ વળી 6 કી.મી ચાલી પોઈન્ટ D સુધી પહોંચે છે. હવે તે પ્રસઠ બિંદુથી કેટલા કી.મી દૂર હશે ?

13 / 15

Category: Reasoning Quiz : 12

INTELLIGENCE આપેલ શબ્દમાંથી કયો શબ્દ બનાવી શકાશે નહીં ?

14 / 15

Category: Reasoning Quiz : 12

A,C,F,H ……….શ્રેણી પૂર્ણ કરો.

15 / 15

Category: Reasoning Quiz : 12

મહેશ દક્ષિણ તરફ મો રાખી 50 મીટર ચાલે છે પછી તે પોતાની ડાબી બાજુ ફરી 80 મીટર ચાલે છે તે ફરીથી ડાબી બાજુ 50 મીટર ચાલે છે તો તે તેના પ્રસ્થાન બિંદુથી કેટલો દૂર અને કઈ દિશામાં હશે ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 47%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment