વિશ્વની પ્રખ્યાત સરહદો

અહીં ભારત સહિત વિશ્વની પ્રખ્યાત સરહદના નામ અને તેને સંબધિત દેશોના નામની યાદી આપવામાં આવી છે.

વિશ્વની પ્રખ્યાત સરહદો

ક્રમ સરહદનું નામસંબધિત દેશ
1. દૂરાન્દ લાઈનભારત, પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન
2. મેકમોહન લાઈનભારત અને ચીન
3. 24 પેરેલલ લાઈનભારત અને પાકિસ્તાન
4. પાલ્કની સમુદ્રધૂનીભારત અને શ્રીલંકા
5. રેડક્લિક લાઈનભારત અને પાકિસ્તાન
6. 38 પેરેલલ લાઈનઉત્તર કોરિયા અને દક્ષિણ કોરિયા
7.17 પેરેલલ લાઈનઉત્તર વિયેતનામ અને દક્ષિણ વિયેતનામ
8. 49 પેરેલલ લાઈનયુ.એસ.એ અને કેનેડા
9.મેનરહિમ લાઈનરશિયા અને ફિનલેન્ડ
10.સેગ્ફ્રીડ લાઈનફ્રાન્સ અને જર્મની
11.મેગીનોટ લાઈનફ્રાન્સ અને જર્મની
12.હિદેન્બર્ગ લાઈનજર્મની અને પૉલેન્ડ
13.ઓર્ડર નેસ લાઈનજર્મની અને પૉલેન્ડ
vishva ni prakhyat sarahado

વધુ વાંચો

👉 વિશ્વના પ્રમુખ મહાસાગર
👉 વિશ્વની પ્રસિદ્ધ નહેરો
👉 વિશ્વના પ્રસિદ્ધ જળધોધ

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment