વિસ્તારની દૃષ્ટિએ વિશ્વના સૌથી નાના દેશ

અહીં વિશ્વના વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી નાના દેશની યાદી આપવામાં આવી છે. જેમાં જે-તે દેશનું નામ અને તે કયા ખંડમાં સ્થિત છે તેની માહિતી પ્રદાન કરવામાં આવી છે. અહીં વિશ્વના સૌથી નાના 10 દેશો અને તેના ખંડના નામ આપવામાં આવ્યા છે.

વિસ્તારની દૃષ્ટિએ વિશ્વના સૌથી નાના દેશ

ક્રમ દેશ સ્થિત
1વેટિકન સિટીયુરોપ
2મોનાકોયુરોપ
3નાઊરૂઓસ્ટ્રેલેશિયા
4ટુવાલુંઓસ્ટ્રેલેશિયા
5સેન મરીનોયુરોપ
6બર્મુડાઉત્તર અમેરિકા
7લીખ્ટ્નસ્ટાઇનયુરોપ
8માર્શલટાપુઓઓસ્ટ્રેલીશિયા
9સેંટ કીટ્સ અને નેવીસઉત્તર અમેરિકા
10મોલ્ટાયુરોપ
vistar ni drusti thi southi nana desh

Read more

👉 વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ વિશ્વના સૌથી મોટા દેશ
👉 વસ્તીની દ્રષ્ટિએ વિશ્વના સૌથી મોટા દેશો
👉 વિશ્વના વિવિધ દેશો અને તેનું ચલણ

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment