Daily current affairs in Gujarati MCQ

Daily current affairs in Gujarati : અહીં દરરોજનું કરંટ અફેર્સ આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં કરંટ અફેર્સના MCQ સ્વરૂપે દરરોજના 10 પ્રશ્નો આપવામાં આવશે.

July current affairs 2023

🎯 14 જુલાઇ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 13 જુલાઇ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 12 જુલાઇ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 11 જુલાઇ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 10 જુલાઇ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 09 જુલાઇ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 08 જુલાઇ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 07 જુલાઇ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 06 જુલાઇ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 05 જુલાઇ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 04 જુલાઇ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 03 જુલાઇ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 02 જુલાઇ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 01 જુલાઇ કરંટ અફેર્સ 2023

June current affairs 2023

🎯 30 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 29 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 28 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 27 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 26 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 25 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 24 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 23 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 22 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 21 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 20 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 19 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 18 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 17 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 16 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 15 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 14 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 13 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 12 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 11 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 10 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 09 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 08 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 07 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 06 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 05 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 04 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 03 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 02 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 01 જૂન કરંટ અફેર્સ 2023

May current affairs 2023

🎯 31 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 30 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 29 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 28 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 27 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 26 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 25 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 24 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 23 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 22 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 21 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 20 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 19 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 18 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 17 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 16 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 15 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 14 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 13 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 12 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 11 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 10 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 09 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 08 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 07 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 06 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 05 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 04 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 03 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 02 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 01 મે, કરંટ અફેર્સ 2023

April current affairs 2023

🎯 30 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 29 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 28 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 27 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 26 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 25 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 24 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 23 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 22 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 21 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 20 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 19 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 18 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 17 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 16 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 15 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 14 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 13 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 12 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 11 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 10 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 09 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 08 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 07 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 06 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 05 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 04 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 03 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 02 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 01 એપ્રિલ કરંટ અફેર્સ 2023

March current affairs 2023

🎯 31 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 30 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 29 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 28 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 27 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 26 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 25 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 24 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 23 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 22 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 21 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 20 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 19 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 18 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 17 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 16 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 15 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 14 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 13 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 12 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 11 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 10 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 09 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 08 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 07 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 06 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 05 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 04 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 03 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 02 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 01 માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2023

February current affairs 2023

🎯 28 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 27 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 26 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 25 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 24 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 23 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 22 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 21 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 20 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 19 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 18 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 17 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 16 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 15 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 14 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 13 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 12 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 11 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 10 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 09 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 08 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 07 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 06 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 05 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 04 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 03 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 02 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 01 ફેબ્રુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

January current affairs 2023

🎯 31 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 30 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 29 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 28 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 27 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 26 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 25 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 24 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 23 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 22 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 21 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 20 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 19 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 18 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 17 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 16 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 15 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 14 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 13 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 12 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 11 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 10 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 09 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 08 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 07 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 06 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 05 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 04 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 03 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 02 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

🎯 01 જાન્યુઆરી કરંટ અફેર્સ 2023

December current affairs 2022

🎯 31 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 30 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 29 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 28 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 27 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 26 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 25 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 24 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 23 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 22 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 21 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 20 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 19 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 18 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 17 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 16 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 15 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 14 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 13 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 12 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 11 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 10 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 09 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 08 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 07 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 06 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 05 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 04 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 03 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 02 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

🎯 01 ડિસેમ્બર કરંટ અફેર્સ 2022

October current affairs 2022

🎯 05 ઓક્ટોબર કરંટ અફેર્સ
🎯 04 ઓક્ટોબર કરંટ અફેર્સ
🎯 03 ઓક્ટોબર કરંટ અફેર્સ
🎯 02 ઓક્ટોબર કરંટ અફેર્સ
🎯 01 ઓક્ટોબર કરંટ અફેર્સ

September current affairs 2022

🎯 30 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 29 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 28 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 27 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 26 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 25 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 24 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 23 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 22 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 21 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 20 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 19 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 18 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 17 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 16 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 15 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 14 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 13 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 12 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 11 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 10 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 09 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 08 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 07 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 06 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 05 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 04 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 03 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 02 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ
🎯 01 સપ્ટેમ્બર કરંટ અફેર્સ

અહીં daily current affairs in Gujarati mcq સ્વરૂપે આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં દરરોજના કરંટ અફેર્સના 10 પ્રશ્નો આપવામાં આવશે. અહીં આપેલ કરંટ અફેર્સ તમને GPSC વર્ગ – 1 અને 02, GSSSB, Dy.so., નાયબ મામલતદાર, PSI/ASI, TET-1 & 2 TAT, HTAT, તલાટી કમ મંત્રી, રેવન્યુ તલાટી, પંચાયત ક્લાર્ક, રેવન્યુ ક્લાર્ક, બિન સચિવાલય ક્લાર્ક, સચિવાલય ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ જેવી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં તમને ઉપયોગી થશે.

જો તમને Daily current affairs in Gujarati MCQ ઉપરાંત તમામ વિષયોની ક્વિઝ, તમામ પરીક્ષાની મોક ટેસ્ટ, જનરલ નોલેજની pdf, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના જૂના પેપર, તમામ પરીક્ષાનો સિલેબસ, ગુજરાતનાં જિલ્લા અને જનરલ નોલેજ વાંચવા માંગતા હો તો અત્યારે 4Gujarat.com ની મુલાકાત લ્યો.

Leave a Comment

error: Content is protected !!