05 October current affairs 2022

05 October current affairs  2022

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે ભારતના નવા નાયબ ચૂંટણી કમિશ્નર, Pegatron દ્વારા ભારતમાં iPhone નું નિર્માણ … Read more

04 October current affairs 2022

04 October current affairs 2022

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય અહિંસા દિવસ, 15મો આંતરરાષ્ટ્રીય સૂફી રંગ ફેસ્ટિવલનું ઉદ્ઘાટન, state disaster … Read more

03 October current affairs 2022

03 October current affairs 2022

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે રાજ્ય સતર્કતા આયોગને ભંગ કરનાર રાજ્ય, રાષ્ટ્રીય રમતમાં ભવાની દેવીએ જીતેલ … Read more

02 October current affairs 2022

02 October current affairs 2022

આજના કરંટ અફેર્સમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષાંતર દિવસ, દુનિયાનો સૌથી મોટો સફારી પાર્ક બનાવવાની જાહેરાત, Hurun India … Read more

error: Content is protected !!