07 June current affairs 2023

07 June current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે દુનિયાના ગુપ્તચર પ્રમુખોની ગુપ્ત બેઠકનું આયોજન, વિશ્વ બેંકના 14માં અધ્યક્ષ, સંયુક્ત … Read more

06 June current affairs 2023

06 June current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં NATO નો આર્કટિક સૈન્ય અભ્યાસનું આયોજન, બેલેસ્ટિક મિસાઇલ અગ્નિ-1 નું સફળ પરીક્ષણ, … Read more

error: Content is protected !!