ભારત ના શિખરો | Bharat na shikharo Question (MCQ)

અહીં ભારતના શિખરો ના પ્રશ્નો MCQ સ્વરૂપે આપેલા છે. જેમાં શિખરનું સ્થાન, સૌથી ઊંચાઈ વાળું શિખર જેવી બાબતોનો સમાવેશ કર્યો છે.

ભારત ના શિખરો

Quiz Nameભારતના શિખરો
Question No.10
Quiz typeMCQ
Time10 min
781

Bharat na shikharo Quiz

ભારતના પર્વત શિખરો ટેસ્ટ (MCQ)

1 / 10

Category: Bharat na shikharo Quiz

ગુજરાતનું સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે ?

2 / 10

Category: Bharat na shikharo Quiz

સમગ્ર દ્વીપકલ્પીય ભારતનું સૌથી ઊંચું શિખર ?

3 / 10

Category: Bharat na shikharo Quiz

સહ્યાદ્રી પર્વતમાળાનું સૌથી ઊંચું શિખર ?

4 / 10

Category: Bharat na shikharo Quiz

સંપૂર્ણરીતે ભારતમાં હોય તેવું ભારતનું સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે ?

5 / 10

Category: Bharat na shikharo Quiz

નીચેનામાંથી પૂર્વઘાટનું સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે ?

6 / 10

Category: Bharat na shikharo Quiz

નીચેનામાંથી કયું શિખર સિક્કિમ અને નેપાળની સરહદે આવેલું છે ?

7 / 10

Category: Bharat na shikharo Quiz

અરવલ્લી પર્વતમાળા તેમજ રાજસ્થાનનું સૌથી ઊંચું શિખર ?

8 / 10

Category: Bharat na shikharo Quiz

સાતપુડા પર્વતમાળાનું સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે ?

9 / 10

Category: Bharat na shikharo Quiz

સેન્ડલપિક શિખર ક્યાં સ્થિત છે ?

10 / 10

Category: Bharat na shikharo Quiz

ભારતનું સૌથી ઊંચુ શિખર કયું છે ?

Your score is

The average score is 54%

0%

ભારતના પર્વત શિખરો

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

1 thought on “ભારત ના શિખરો | Bharat na shikharo Question (MCQ)”

Leave a Comment