ધોરણ 9 થી 12 નું શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24 નું કેલેન્ડર જાહેર | શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24 | Gujarat Board exam calendar 2024 pdf Download

Gujarat board exam calendar 2024 pdf download

હાલમાં ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24 માટે શાળાકીય પ્રવૃતિ … Read more

error: Content is protected !!