રાષ્ટ્રપતિની નાણાંકીય સત્તા

નાણાંકીય સત્તા

1). રાષ્ટ્રપતિ ભારતની આકસ્મિક નિધિનો સંરક્ષક છે.

2). નાણાંકીય ખરડો રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી વગર રજૂ કરી શકાતો નથી.

3). રાષ્ટ્રપતિની ભલામણ વગર કોઈ પણ અનુદાનની માંગ થઈ શક્તિ નથી.

4). રાષ્ટ્રપતિ નાણાંપંચ ના અહેવાલ સંસદમાં રજૂ કરે છે.

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment