ગુજરાતની ભૂગોળ ક્વિઝ નંબર : 10

Gujarat Geography Quiz No. 10 is given. In which 25 questions have been included. The given quiz is useful for GPSC all exam. Stay connected with 4Gujarat.com to give quizzes of all subjects of competitive exam.

Subject: Gujarat Geography
Quiz number: 10
Questions: 25
Quiz type: MCQ

Gujarat Geography Quiz : 10

7102

Gujarat Geography Quiz : 10

ગુજરાતની ભૂગોળ ક્વિઝ : 10

1 / 25

વનવિનાશના કારણે .......... ઘટે છે.

2 / 25

એગ્રીકલ્ચર ટેકનૉલોજી મેનેજમેન્ટ એજન્સીનું ટૂંકું નામ જણાવો ?

3 / 25

મોઢેરા ખાતેનું સુવિખ્યાત સૂર્યમંદિર કઈ નદીના કિનારે આવેલ છે ?

4 / 25

જેસોરની ટેકરી કયા સ્થળોની વચ્ચે આવેલી છે ?

5 / 25

જૂન થી ઓગષ્ટ સુધીમાં મળતા પાકને શું કહેવાય ?

6 / 25

જાંબુઘોડા અભ્યારણ્ય ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં આવેલું છે ?

7 / 25

ગુજરાતમાં ઇસબગુલને .......... તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

8 / 25

કુદરતી ગેસના ઉદ્ભવસ્થાન તરીકે જાણીતું સ્થળ જણાવો ?

9 / 25

ગુજરાતની કઈ નદી દરિયાને મળતી નથી ?

10 / 25

ગ્રેનાઇટનો પથ્થર ........ ખડક છે.

11 / 25

કુંડામાં ઠીંગણા છોડ/વૃક્ષો ઉગાડવાની પ્રચલિત કળા “બોનસાઈ”........... દેશની દેન છે.

12 / 25

સરદાર સરોવર ડેમ કઈ નદી પર બાંધવામાં આવેલ છે ?

13 / 25

કયા જિલ્લાની વાઢિયારી ભેંસો વખણાય છે ?

14 / 25

ગુજરાત સરકારના સિંચાઇ વિભાગ દ્વારા “ઉદવહન સિંચાઇ યોજનઓ” ખાસ કરીને કયા જિલ્લાના સિંચાઇથી વંચિત વિસ્તારના લોકોને લાભ આપવા શરૂ કરાયેલ છે ?

15 / 25

ગુજરાતમાં સૂકી ખેતીનું મુખ્ય સંશોધન કેન્દ્ર ............. ખાતે આવેલું છે.

16 / 25

આપણાં દેશમાં વધુ દૂધ આપતી ભેંસની અગત્યની ઓલાદ કઈ છે ?

17 / 25

નદી-ખીણોના ઉપરવાસમાં આવેલી એકંદરે જૂનો કાંપ ધરાવતી જમીન કયા નામથી જાણીતી છે ?

18 / 25

કપાસ ખુણિયા ટપકાંનો રોગ ........... થી થાય છે.

19 / 25

ગુજરાત રાજયના સિંચાઇ વિભાગ દ્વારા ‘દાંતીવાડા જળાશય યોજના’ કઈ નદી ઉપર કરવામાં આવેલ છે ?

20 / 25

ગુજરાતનું વેરાવળ બંદર ક્યા ઉદ્યોગ માટે વિકાસ પામ્યું છે ?

21 / 25

પોટેટો રિસર્ચ સેન્ટર કયાં આવેલું છે ?

22 / 25

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવેલું અરસોદિયા કયા ધંધા માટે ગુજરાતનું સૌથી મોટું સ્થાન છે ?

23 / 25

ટોપલાં, ટોપલી, કાગળ અને રેયોન કયા લાકડામાંથી બનાવાય છે ?

24 / 25

કચ્છ જિલ્લામાં આવેલ પાનન્ધ્રો વિસ્તારમાંથી શું મળી આવે છે ?

25 / 25

નીચેનામાંથી કયો પાક ધાન્ય વર્ગનો પાક નથી ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે....

Your score is

The average score is 68%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment