ગુજરાતની ભૂગોળ ક્વિઝ નંબર : 12

Gujarat Geography Quiz No. 12 is given. In which 25 questions have been included. The given quiz is useful for GPSC all exam. Stay connected with 4Gujarat.com to give quizzes of all subjects of competitive exam.

Subject: Gujarat Geography
Quiz number: 12
Question: 25
Type: Mcq

Gujarat Geography Quiz : 12

/25
1851

Gujarat Geography Quiz : 12

ગુજરાતની ભૂગોળ ટેસ્ટ : 12

1 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

વારાલક્ષ્મી, દિગ્વિજય, સંજય, બી.ટી કોની સુધારેલી જાત છે ?

2 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

નર્મદા યોજના કયા તાલુકામાં આવેલી છે ?

3 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

નર્મદા નદી પર બંધ બંધવાનો શિલાન્યાસ કોણે કર્યો હતો ?

4 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

સોના, સોનાલિકા, લોકવન, એચ.ડી. 2189, અરણેજ-28, જી.ડબલ્યુ-1 એ કોની સુધારેલી જાત છે ?

5 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

આનંદ, પીળિયું, K-49 આ કયા પાકની મુખ્ય જાતો છે ?

6 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

ગુજરાત સરકારે નર્મદા યોજનાનાં અમલીકરણ માટે ‘સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લિમિટેડ’ની સ્થાપના કયારે કરવામાં આવી ?

7 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

ઉનાળાનાં દિવસોમાં સ્વયં ખેડાતી જમીન કઈ છે ?

8 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

ગુજરાતમાં કઈ જમીનનું પ્રમાણ સૌથી વધુ જોવા મળે છે ?

9 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

ગુજરાતની કઈ નદીનો ઉલ્લેખ ટોલેમીએ ‘મોફિસ’ તરીકે કરેલ છે ?

10 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ખેતી હેઠળની જમીન કયા જીલ્લામાં આવેલી છે ?

11 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

કયા પાકમાં ‘અંગારિયો’ રોગ થાય છે ?

12 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

ગુજરાતની કેટલી જમીન ખેતી લાયક છે ?

13 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

ગુજરાતમાં સૌથી ઓછી ખેતીની જમીન કયા જીલ્લામાં આવેલી છે ?

14 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

ગુજરાતમાં કયા પાકનું વાવેતર સૌથી વધારે થાય છે ?

15 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

નવા કાપની જમીનને શું કહેવાય છે ?

16 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

ગુજરાતમાં વાવેતરનો કુલ વિસ્તાર કેટલો છે ?

17 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

ઊંડી કાળી જમીન કયા પાક માટે ઉત્તમ ગણાય છે ?

18 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

‘પર્ણાશા’ કઈ નદીનું પ્રાચીન નામ છે ?

19 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

ગુજરાતનાં કયા જીલ્લામાં ગોચર જંગલોનું પ્રમાણ સૌથી વધુ છે ?

20 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ખારાશવાળી જમીન કયા વિસ્તારમાં છે ?

21 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

ગુજરાતને કેટલા ‘એગ્રો ક્લાયમેટ ઝોન’ માં વહેંચવામાં આવ્યું છે ?

22 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

સાબરમતી નદી ખંભાતનાં અખાતને જયાં મળે તે જમીન ક્યાં નામે ઓળખાય છે ?

23 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

તમાકુનાં પાકને કયા પ્રકારની જમીન માફક આવે છે ?

24 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

ખેડૂતોને ખેતી લક્ષી માહિતી આપવા માટે કેન્દ્ર સરકારનો વિવિધ ભાષાનો ટોલ ફ્રી નંબર કયો છે ?

25 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 12

ગુજરાતમાં કેળાનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન ક્યાં થાય છે ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 54%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment