ગુજરાતી વ્યાકરણ ક્વિઝ નંબર : 08

અહીં ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ નંબર 08 આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કર્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. જેથી તમને ઉપયોગી સાબિત થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના સબંધિત તમામ વિષયોની નિયમિત ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4gujarat.com સાથે.

Subject: Gujarati vyakaran
Quiz number: 08
Questions: 25
Quiz type: MCQ

Gujarati vyakaran Quiz: 08

1320

Gujarati vyakaran Quiz : 08

ગુજરાતી વ્યાકરણ ક્વિઝ : 08

1 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

નીચેના વિકલ્પમાંથી વર્ણાનુપ્રાસ અલંકારનું ઉદાહરણ શોધો.

2 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

નીચેના વિકલ્પમાં કયું ઉદાહરણ ઉત્પ્રેક્ષા અલંકારનું નથી ?

3 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

આપેલ વાકયના છંદનો પ્રકાર જણાવો.: ‘ના તારો અપરાધ આમ ત્યજવા જેવો લગારે થયો’

4 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

નીચે આપેલ વાકયમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો : ‘પાંચ માણસો ભેગા કામ કરતાં હોય છે.’

5 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

નીચે આપેલા વાકયમાંથી ખોટો પદ પ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય શોધો. : ‘માનગાઢના ખેતુફળિયાનું અંતર નજીક છે.’

6 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

નીચે આપેલ સાદા વકયોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો. : ચાલ હવે શરીર કોરું કર. જમવા બેસી જા.

7 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

નીચે આપેલ વાકયમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. : ‘ ગોળ સિક્કા જોવાની ખૂબ જ મઝા આવતી.’

8 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

નીચે આપેલા સાડા વાકયને જોડતો યોગ્ય સંયોજક જણાવો : એ મૂંગી છે. કઈ બહેરી નથી. આપણુ કહ્યું કાને ન ધરે.

9 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

સંધિ જોડો. ‘શિલ્પ + અનુકૂલ

10 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

છંદના પ્રકાર વિકલ્પોમાંથી શોધો. : ‘લાંબા છે જ્યાં દિન, પ્રિય સખી! રાત્રિયે દીર્ઘ તેવી

11 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો : ‘તેઓ ડઝન નાળિયેર બાંધીને લઈ આવતા.’

12 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

નીચે આપેલ વાકયમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. : ‘ અગાઉ અમે માનગઢ આવેલા છે.’

13 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

નીચે આપેલ વાકયનું યોગ્ય પ્રેરકવાકય જણાવો : રાજનેતા ભાષણ કરશે

14 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

નીચે આપેલ વાકયમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. : ‘કુસ્તી મેદાનમાં લડાય.’

15 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

આપેલ વાકયના છંદનો પ્રકાર જણાવો : ઘરે અનુભવે વિશાળ નયનો સમાધાનના

16 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર શોધી જણાવો : ‘મિથુન જમીને ફરવા જતો.’

17 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

નીચે આપેલ વાકયનો પ્રેરક સાચો વિકલ્પ શોધો. : ‘રાજા રાણી બખિયા ભરે’

18 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

નીચે આપેલા વાકયના છંદનો પ્રકાર જણાવો : ‘ના શિક્ષાના કથન કથવા યુકત તારા સમીપે’

19 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

આપેલ વાકયાંના છંદનો પ્રકાર જણાવો : ‘નીચ દ્રષ્ટિ તે નવ કરે, જે મોટા કહેવાય’

20 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ જણાવો.

21 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

નીચે આપેલ વાકયનું યોગ્ય પ્રેરકવાકય જણાવો : ‘પંકજે બધા દાખલા ગણ્યા’

22 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

નીચે આપેલા વાકયનો ભાવેપ્રયોગ વાળો સાચો વિકલ્પ શોધો : ‘એટલામાં શીલા આવી ગઈ.’

23 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

આપેલા વાકયમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો. : ‘ખેતરના સૂતેલા કુતરાં ભાસવા લાગ્યા.’

24 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

નીચે આપેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો : ‘પુણ્યશ્લોક’

25 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 08

ખોટી જોડણી શોધો.

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 61%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment