ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ નંબર : 16

Here Gujarati Grammar Quiz No. 12 is given. In which 25 questions have been included. Given questions will prove useful to you in all competitive exams. Stay connected with 4Gujarat.com to give quizzes of all subjects of competitive exams.

Subject: Gujarati Vyakarn
Quiz number: 16
Question: 25
Quiz type: Mcq

Gujarati vyakaran Quiz : 16

/25
1467

Gujarati vyakaran Quiz : 16

Gujarati vyakaran Quiz : 16

1 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

‘ટીપણું’ શબ્દનો પર્યાયવાચી શબ્દ જણાવો?

2 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

નીચેના વિકલ્પમાં કયું ઉદાહરણ ઉપમા અલંકારનું નથી?

3 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો ‘ગીર્વાણ’

4 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

નીચે આપેલ વાકયનો અલંકારનો પ્રકાર જણાવો. “તે દોડમાં હંમેશા પ્રથમ આવે છે, તે એકલા જ દોડે છે.”

5 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

નીચે આપેલા શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો “ધનુર્બાણ”

6 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ શોધો : પશુને મોઢે બાંધવાનું દોરડાનું ગાળિયું.

7 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

નીચે આપેલ વાકયનો છંદનો પ્રકાર જણાવો ‘અથવા આવવા સંગે, હક બૂરો બતાવશે’

8 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો વિરોધી શબ્દ વિકલ્પમાંથી શોધો “સામુદાયિક”

9 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

નીચે આપેલ વાકયમાંથી રેંખાકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. “ક્રિશા ખડખડાટ હસી.”

10 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

નીચે આપેલ વાકયમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. “ઈશ્વરની અસીમ કૃપા સૌના પર હોય છે.”

11 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

નીચે આપેલ વાકયમાં નિપાત ઓળખાવો. “ઈશ્વર પણ હવે કેવળ અમીરોનો જ છે.’

12 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

આપેલા વિકલ્પમાંથી ખોટા પદપ્રત્ય શોધી વિકલ્પમાંથી સાચા પ્રત્યય શોધો. ‘બટકવાડાને ઉખરેલી ઘણું નજીક છે.’

13 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો વિરોધી શબ્દ વિકલ્પમાંથી શોધો ‘ઉલાળ’

14 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

નીચે આપેલ વાક્યનો અલંકારનો પ્રકાર જણાવો. “દુર્યોધન પ્રેષિત દુત એક, દેખાવમાં ઘાતક દુષ્ટ છેક”

15 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ જણાવો. : ભગવું ભગવું ધ્યાન હોવું,

16 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

શબ્દકોષ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

17 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો વિરોધી શબ્દ વિકલ્પમાંથી શોધો ‘પ્રધાન’

18 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો. ‘માળીએ ઝાડ કાપ્યું’

19 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

અલંકારનો પ્રકાર વિકલ્પમાંથી શોધો.

“મારા નેત્ર બંધ હોય ત્યારે મને ઊંઘતો ન સમજવો તે એક પ્રકારની સમાધિ છે.”

20 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

નીચે આપેલ વાકયનો નિપાત ઓળખાવો. ‘તેને મને બોલાવ્યો સુદ્ધાં નહિ’

21 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

‘રણમાં આવેલો લીલોતરીવાળો પ્રદેશ’ શબ્દ સમૂહને બદલે એક શબ્દ કયો છે ?

22 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થીશબ્દ જણાવો. ‘વ્યાસંગ’

23 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ શોધો. : ઊભા મેલીને જવું

24 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ શોધો : આનંદ સાથે લેવાતું ભોજન

25 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 16

નીચે આપેલ વાકયમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. “સારું પરિણામ મેળવવા ખરેખર મહેનત કરવી પડે.”

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 49%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment