ગુજરાતી વ્યાકરણ ક્વિઝ નંબર : 19

અહીં ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ નંબર 19 આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. જેથી તમને ઉપયોગી સાબિત થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયોની ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Subject: Gujarati Vyakaran
Quiz Number: 19
Question: 25
Type: Mcq

Gujarati vyakaran Quiz : 19

/25
617

Gujarati vyakaran Quiz : 19

ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ : 19

1 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

શબ્દકોષ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શવાતો વિકલ્પ શોધો.

2 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

નીચે આપેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો : નરહરિ

3 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

નીચે આપેલ વાકયનો કર્મણિપ્રયોગમાં સાચો વિકલ્પ શોધો. : “ઈશ્વર પાપની સજા કરતો હતો”

4 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

શાર્દૂલવિક્રીડિતનું બંધારણ જણાવો.

5 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

છંદનો પ્રકાર વિકલ્પમાંથી શોધો :

નાગરવેલીના જેવી નાજુકડી નાર વાંકી

વાંકો એનો અંબોડો ને વાંકા એનાં વેણ છે.

6 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

ખોટી જોડણી શોધો.

7 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. : ‘ધોરિયાની કૂણી લીલી  ધ્રો ઉપર દેહ ઢાળીને બેઠો.’

8 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

નીચે આપેલ વાકયનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો. : વિનુ ઓફિસેથી આવ્યો હતો.

9 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

અલંકારનો પ્રકાર વિકલ્પમાંથી શોધો : કિરીટ ભાઈ નામના આચાર્ય છે.

10 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર શોધી જણાવો : પ્રજવલ ગોધરા આવનાર છે.

11 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

નીચેનામાંથી સમાસનું કયું જોડકું સાચું છે ?

12 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

સાચી જોડણી શોધો.

13 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

નીચે આપેલ સાદા વાકયને જોડતા યોગ્ય સંયોજકને વિકલ્પમાંથી શોધો : ‘પોતે જેલમાં ગયો. જરાજરા ચાલતાં શીખ્યો હતો.’

14 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

ખોટી જોડણી શોધો :

15 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

નીચે આપેલ વાકયમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો : ‘પાંચ માણસો ભેગા કામ કરતાં હોય છે.’

16 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

છંદનો પ્રકાર વિકલ્પમાંથી શોધો. : “નરદેવ ભીમકની સૂતા દમયંતી નામે સુંદરી”

17 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

નીચે આપેલ વાકયનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો. : ઢોલીથી ઢોલ વગાડાય અને લોકોથી નચાય.

18 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

નીચે આપેલ વાકયમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો: “ અહીં હજારો વરસથી માણસ જાતજાતના પ્રયોગો કરતાં.”

19 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

નીચેના વિકલ્પમાં કયું ઉદાહરણ ઉપમા અલંકારનું નથી?

20 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

નીચે આપેલ વિકલ્પોમાંથી કયો શબ્દ સમાનાર્થી નથી.

21 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

લોકકંઠે વસેલા નરસિંહ મહેતાના પ્રભાતિયા ‘ભોળી રે ભરવાડણ’ અને ‘જાગને જાદવા’ વગેરે કયા છંદમાં લખાયેલ છે ?

22 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

નીચે આપેલ વાકયનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો : કર્ણ સુરજની સ્તુતિ કરે છે.

23 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર શોધી જણાવો : હાર્લિનને બોલવું ગમતું નથી.

24 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

છંદનો પ્રકાર વિકલ્પમાંથી શોધો : ચાલો એવા સ્થલ મહીં, વસે સૂર્ય જેમાં સદૈવ!’

25 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 19

નીચે આપેલ સાદા વાક્ય ને જોડતા યોગ્ય સંયોજકને વિકલ્પમાંથી શોધો. : “વચ્ચે બોલીશ. મૂરખો બનાવીશ”

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 56%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment