નાણાંકીય કટોકટી

અનુચ્છેદ : 360

  • કેન્દ્રિય મંત્રી પરિષદની સલાહથી રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા ભારતના કોઈપણ ભાગ કે સંપૂર્ણ વિસ્તારમાં આ કટોકટી લાગુ.
  • કટોકટી લાગુ પડયાના 2 મહિનામાં સાદી બહુમતી દ્વારા મંજૂરી મેળવવી જરૂરી.
  • એક વખત સંસદની મંજૂરી લીધા બાદ અનંતકાળ સુધી લંબાવી શકાય છે.    

Read more

👉 Bharat nu bandharan
👉 Bandharan mock test
👉 Bandharan pdf

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment