Join our WhatsApp group : click here

Police constable Test (Part-A) : 01

Police Constable Test (Part-A) : 01 : અહીં પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષાના Part-A ની મોક ટેસ્ટ આપવામાં આવી છે. જેમાં 30 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ ટેસ્ટ પોલીસ કોન્સ્ટેબલના નવા સિલેબસ મુજબ તૈયાર કરવામાં આવી છે. જેથી તમને ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે. પોલીસ કોન્સ્ટેબલની નિયમિત મોક ટેસ્ટ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Mock Test : Police Constable
Part : A
Question: 30
Type : MCQ

Police constable Test (Part-A) : 01

Police constable (Part-A) : 01

1 / 30

REPUTATION શબ્દમાંથી ક્યો શબ્દ બનાવી શકાય ?

2 / 30

3 રૂપિયા 80 પૈસા પ્રતિ કિલોગ્રામવાળા ચોખાની સાથે 3 રૂપિયા 20 પૈસા પ્રતિ કિલોગ્રામવાળા ચોખા કયા પ્રમાણમાં ભેળવવા જોઈએ, જેથી મિશ્રણની કિંમત 3 રૂપિયા 35 પૈસા પ્રતિ કિલોગ્રામ થાય ?

3 / 30

એક વસ્તુને રૂ. 240માં વેચતા ખોટ પડે છે. જો તેને 20% નફો જોઈતો હોય ટૂ તે વસ્તુ કેટલામાં વેચવી જોઈએ ?

4 / 30

રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો : મારો સઘળો પરિશ્રમ એળે જશે.

5 / 30

સમાનર્થી માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

6 / 30

એક ભાગાકારમાં ભોજક, ભાગફળ કરતાં 10 ગણો અને શેષ કરતાં 5 ગણો છે. જો શેષ 46 હોય તો ભાજ્ય શોધો.

7 / 30

અમિત દક્ષિણ દિશામાં 15km ચાલે છે, ત્યારબાદ જમણીબાજુ વળી 8 km ચાલે છે, તો હવે તે આરંભબિંદુથી કેટલો દૂર હોય ?

8 / 30

3, 6, 11, 20, 37, 70, ?

9 / 30

રૂ. 10000ના 3 વર્ષના 10% લેખે સાદા વ્યાજ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ વચ્ચેનો તફાવત કેટલા રૂપિયા થાય ?

10 / 30

નીચેનામાંથી સમાસનું કયું જોડકું સાચું છે ?

11 / 30

પાંચ છોકરાઓ A, B, C, D અને E એક હરોળમાં બેઠા છે. A, B,  ની જમણી બાજુએ બેઠો છે. E, B ની ડાબી બાજુ પરંતુ C ની જમણી બાજુએ છે. A, D ની ડાબી બાજુએ બેઠો છે. તો જણાવો કે ડાબી બાજુથી બીજું કોણ બેઠું હોય ?

12 / 30

AZ, CX, FU ............પછી શબ્દની કઈ જોડી હશે ?

13 / 30

ઘડિયાળ અત્યારે 6:00 વાગ્યાનો સમય બતાવે છે. કલાક કાંટો 90◦ પરિભ્રમણ કરે તો કેટલા વાગ્યા હોય ?

14 / 30

એક શંકુના પાયાની ત્રિજ્યા 9 સેમી. તથા ઊંચાઈ 40 સેમી છે, તો આ શંકુની તિર્યક ઊંચાઈ કેટલી થશે ?

15 / 30

3.6 મીટરની ઊંચાઈએ દીવાલને અડકે તે રીતે ગોઠવેલી નિસરણીની લંબાઇ 6 મીટર છે. તો નિસરણીનો પાયો દીવાલથી કેટલા મીટર દૂર હોય ?

16 / 30

એક કારની ઝડપ 25 m/s છે, તો તેની ઝડપ km/hr માં કેટલી થાય ?

17 / 30

લોકકંઠે વસેલા નરસિંહ મહેતાનાં પ્રભાતિયા ‘ભોળી રે ભરવાડણ’, ‘જાગને જાદવા’ વગેરે કયા છંદમાં લખાયેલા છે ?

18 / 30

તાર્કિક રીતે યોગ્ય ક્રમ ગોઠવો :
1). પરિવાર 2). સમુદાય 3). સદસ્ય 4). ક્ષેત્ર 5). દેશ

19 / 30

સમાસનો પ્રકાર જણાવો : અગરબતી

20 / 30

શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ જણાવો : લાકડાના નાના નાના ટુકડા

21 / 30

રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જણાવો : ખીંટીએ પોતિયું હોવું.

22 / 30

X, V, T, R, P ………..

23 / 30

74 દિવસોમાં વધારાના દિવસની સંખ્યા કેટલી ?

24 / 30

મોહનનું સ્થાન હરોળમાં ઉપરથી 16મુ અને નીચેથી 24મુ છે, તો આ હરોળમાં કુલ કેટલા વિધાર્થીઓ હશે ?

25 / 30

છંદનો પ્રકાર જણાવો :
રે આ સાફલ્યટાણું યુગયુગ પલટે તો ય પાછું ન આવે.

26 / 30

કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો : હું તો અહીં બેસી રહેવાનો.

27 / 30

જો GO = 32, SHE =49 હોય, તો SOME=……………

28 / 30

‘નાની અમથી વાતને મોટી કરવી’ – આ અર્થ કયા રૂઢિપ્રયોગમાંથી નીકળે છે ?

29 / 30

એક અર્ધગોળાની ત્રિજયા 21 સેમી. છે, તો તેનું ઘનફળ શોધો.

30 / 30

બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. 225 છે તથા તેઓ ગુ.સા.અ. 5 છે. જો તે પૈકી એક સંખ્યા 5 છે. જો તે પૈકી એક સંખ્યા 25 હોય તો બીજી સંખ્યા કઈ હશે ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે.....

Your score is

The average score is 42%

0%

Subscribe Our Youtube Channel

Install our Application

Join our Telegram channel

follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gpsc Subject 📁 GK
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Gujarat na Jilla 📃 GK Question
👆 Syllabus 💥 Old Paper

Leave a Comment

error: Content is protected !!