સમાનાર્થી શબ્દ ક્વિઝ ભાગ : 06

અહીં સમાનાર્થી શબ્દની ક્વિઝ નંબર 06 આપવામાં આવી છે. જેમાં 20 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. જેથી તમને ઉપયોગી સાબિત થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયોની ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Subject: Samanarthi Shabd
Quiz number: 06
Question: 20
Type: Mcq

Samanarthi Shabd Quiz : 06

/20
642

samanarthi shabd quiz : 06

સમાનાર્થી શબ્દોની ક્વિઝ : 06

1 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

નીચે આપેલ ઉપવાત શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી વિકલ્પ શોધો.

2 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ દર્શાવો : ‘ઓધાર્યા’

3 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી વિકલ્પ શોધો : ‘ઓશ’

4 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી વિકલ્પ શોધો :ગહવર’ 

5 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો : રાજીવ

6 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ દર્શાવો : ‘અણગાર’

7 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

નીચે આપેલા શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો : નહોરા

8 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

નીચે આપેલા શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો : ‘દ્વવ્ય’

9 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

નીચેઆપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો શબ્દ સમાનાર્થી નથી તે જણાવો ?

10 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

આપેલ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો : ‘નિપાત’

11 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

નીચે આપેલા શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી વિકલ્પ શોધો : ‘અતિસંધાન’ 

12 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી વિકલ્પ શોધો : ‘ઝલ્લરી’

13 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ જાણવો : ‘ધ્વાન્ત’

14 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી વિકલ્પ શોધો : ‘કોશિશ’

15 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

નીચેઆપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી વિકલ્પ શોધો : ‘ખાલીસ’

16 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

‘પિમળ’ શબ્દનો પર્યાયવાચી જણાવો ?

17 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો શબ્દ સમાનાર્થી નથી તે જણાવો ?

18 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ જાણવો : બંધકી

19 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

આપેલ શબ્દનો અર્થ જણાવો : ‘વિરજ’

20 / 20

Category: samanarthi shabd quiz : 06

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાં કયો શબ્દ સમાનાર્થી નથી તે જણાવો ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 37%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment