કમ્પ્યુટર પ્રેક્ટિસ ક્વિઝ નંબર : 02

અહીં કમ્પ્યુટરની 02 નંબરની ક્વિઝ આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અહીં આપેલ ક્વિઝ તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી છે. કમ્પ્યુટર વિષયની નિયમિત ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4gujarat.com સાથે.

Quiz namecomputer
Quiz number: 02
Question: 25
Quiz type: MCQ

Computer mcq quiz: 02

3805

Computer mcq quiz : 02

કમ્પ્યુટર ક્વિઝ નંબર : 02

1 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

નીચેનામાંથી કયો મેઇનફ્રેમ કમ્પ્યુટર અને સુપર કમ્પ્યુટર વચ્ચેનો પ્રકાર છે ?

2 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

બીજી પેઢીના કમ્પ્યુટરમાં નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો ?

3 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

નીચેનામાંથી કયું કમ્પ્યુટર ઘણા મોટા કદનું તથા મોંઘું હોય છે ?

4 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

કમ્પ્યુટરના વિકાસની કલ્પનાની બુનિયાદી ચાર્લ્સ બેબેજના ...............માં હતી.

5 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

નીચેનામાંથી કયું કમ્પ્યુટર આજના સમયગાળાના અન્ય કમ્પ્યુટર કરતાં સમસ્યા ઉકેલ માટે અતિશય ઝડપી ગણતરી કરતું અનેકવિધ હેતુ માટેનું સક્ષમ કમ્પ્યુટર છે ?

6 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

નીચેનામાંથી કોને કોમ્પ્યુટર જગતના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?

7 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

ENIAC તૈયાર કરવામાં નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ કરવામા આવેલો ?

8 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

આજે જે એક નાની પટ્ટી પર લખો ઇલોટ્રોનિક ઘટકો બેસાડવામાં આવે છે તે પટ્ટીને શું કહેવાય છે ?

9 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

આજના પર્સનલ કમ્પ્યુટરમાં નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો ?

10 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

અનેલિટિકલ એન્જિનની શોધ કોણે કરી હતી ?

11 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

નીચેનામાંથી કયું હાડકાંમાંથી કોતરેલી પટ્ટીઓનું જુથ હતું, જેના પર 0 થી 9 સુધીના અંક લખેલા હતા ?

12 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

પાંચમી પેઢીના કમ્પ્યુટર શું ધરાવતા હશે ?

13 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

નીચેનામાંથી પહેલું ગણનયંત્ર કયુ હતું ?

14 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

Mark-I કમ્પ્યુટર બનાવવા નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો ?

15 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

ઈલેક્ટ્રોનિક કેલ્ક્યુલેટરની શોધ થઈ તે પહેલા જટિલ ગણતરી કરવા માટે શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો ?

16 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

ચોથી પેઢીના કમ્પ્યુટરમાં નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો ?

17 / 25

Category: Uncategorized

મોટી કંપનીઓ, હવાઈ મથકો, બેન્ક વગેરેમાં કઈ જાતના કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે ?

18 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

IBMનું પૂરુંનામ શું છે ?

19 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

ત્રીજી પેઢીના કમ્પ્યુટરમાં નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો ?

20 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

ત્રીજી પેઢીના કમ્પ્યુટરમાં જે એક ચિપ પણ ઘણા બધા ટ્રાન્ઝિસ્ટર અને ઈલેક્ટ્રોનિક ધટકો બેસાડવામાં આવ્યા તેને શું કહેવાય છે ?

21 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

નેપિયરના સાધનમાંથી પ્રેરણા લઈ અંગ્રેજી ગણિતશાસ્ત્રી વિલિયમ ઑટ્રીડે શેની શોધ કરી હતી ?

22 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

મશીનના ડેટા પુરવા માટે હેરમન હોલેરિથ શેનો ઉપયોગ કરે કરતો ?

23 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

ભારતમાં બનાવેલ સુપર કમ્પ્યુટરણે નીચેનામાંથી કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

24 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

IBM કંપનીની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?

25 / 25

Category: Computer mcq quiz : 02

ICનું પુરુનામ જણાવો ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 57%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment