અહીં computer quiz in gujarati આપવામાં આવી છે. જેમાં દરેક ભાગમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. જેથી તમને તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપયોગી સાબિત થશે.

Computer quiz in Gujarati

📌 કમ્પ્યુટર પ્રેકટિસ ક્વિઝ : 10
📌 કમ્પ્યુટર પ્રેકટિસ ક્વિઝ : 09
📌 કમ્પ્યુટર પ્રેકટિસ ક્વિઝ : 08
📌 કમ્પ્યુટર પ્રેકટિસ ક્વિઝ : 07
📌 કમ્પ્યુટર પ્રેકટિસ ક્વિઝ : 06
📌 કમ્પ્યુટર પ્રેકટિસ ક્વિઝ : 05
📌 કમ્પ્યુટર પ્રેકટિસ ક્વિઝ : 04
📌 કમ્પ્યુટર પ્રેકટિસ ક્વિઝ : 03
📌 કમ્પ્યુટર પ્રેકટિસ ક્વિઝ : 02
📌 કમ્પ્યુટર પ્રેકટિસ ક્વિઝ : 01

4Gujarat.com સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરાવતું ગુજરાતનું સર્વશ્રેષ્ઠ પોર્ટલ છે. જેમાં તમને દરરોજનું કરંટ અફેર્સ, તમામ વિષયની pdf અને ક્વિઝ, તમામ પરીક્ષાની મોક ટેસ્ટ અને સિલેબસ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના જૂના પેપર અને ગુજરાત, ભારત અને વિશ્વનું મહત્વપૂર્ણ જનરલ નોલેજ મળશે.

error: Content is protected !!