Join our WhatsApp group : click here

Gujarati kehvato | ગુજરાતી કહેવતો અર્થ સાથે

અહીં તમામ પરીક્ષાઓં અને રોજ-બરોજના જીવનમાં ઉપયોગી થાઈ તેવી Gujarati kehvato આપવામાં આવી છે. જે pdf સ્વરૂપે છે. છેલ્લે આપેલ Click here ના બટન પર ક્લિક કરી તમે Gujarati kehvato in gujarati ની pdf ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી જનરલ નોલેજ વાંચવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Gujarati kehvato

1). અક્કર્મીનો પડિયો કાણો : કમનસીબને દૂ:ખ ને દૂ:ખ જ હોય
2). અન્ન તેવા ઓડકાર : સહકાર તેવું વર્તન
3). અણી ચૂક્યો સો વરસ જીવે : એક વાર ઉગરી જનારને ઝટ ઉપાધિ ન આવે.
4). આપ સમાન બળ નહીં ને મેઘ સમાન જળ નહીં : જાતમહેનત સર્વશ્રેષ્ઠ છે.
5). આભ ફાટયું ત્યાં થીગડું કયા દેવું ? : દેવ રૂઠીયાનો, ખૂબ બગડી ગયેલા કામનો, કે પાર વગરના દૂ:ખનો ઈલાજ હોતો નથી.
6). ઉજળું તેટલું દૂધ નહીં : બાહ્ય દેખાવથી છેતરાવું નહીં.
7). ઉતર્યો અમલ કોડીનો : સત્તાધીશો સ્થાન ગુમાવ્યા પછી માન ન આપી શકે.
8). ઊને પાણીએ ઘર ન બળે : કઠણ કામ કરવા વિશેષ શક્તિ જોઈએ.
9). ઊંચે આભ નીચે ધરતી : કઈ આધાર નહી
10). ઊંટે કર્યા ઢેકા તો માણસે કર્યા કાઠકા : એક અમુક મુશ્કેલી ઊભી કરે, તો બીજું એનો એવો જ ઉપાય વિચારે.

11). એક નન્નો સો દુ:ખને હણે : એક વાર ઘસીને ના પાડવાથી બધી મુસીબતો દૂર થાય.
12). એક પંથ ને દો કાજ : એક કામ કરતાં બે કામ થાય.
13). એક મરણિયો સોને ભારે : મરવાને તૈયાર થયેલ માટે કશું અશકય નથી.
14). ઓછું પાત્ર ને અદકું ભણ્યો : અધૂરો ઘડો છલકાય. અસંસ્કારી હોય ને વધુ ભણેલો હોય તે વધુ ડોળ કરે.
15). કળથી થાય તે બળથી ન થાય. : બળ કરતાં બુદ્ધિ ચડે.
16). કામ કર્યું તેણે કામણ કર્યા : કામ કરનાર સૌને પ્રિય લાગે
17). કામ કામને શીખવે : ન આવડતી વસ્તુ પણ ધીરજથી હાથમાં લેવાથી અવડાવવા માડે.
18). કાળ જાય ને કહેણી રહે. : તક કે અવસરે તે પ્રમાણે ન વર્તીએ તો તે શોભે નહીં ને પાછળથી સંભાળવવું કાયમ રહે.
19). કુંભાર કરતાં ગધેડા ડાહ્યા : શેઠ કરતાં ગુમાસ્તા વધ્યા.
20). કોલસાની દલાલીમાં હાથ કાળા : દુર્જન સાથે કામ પાડવાથી કલંક લાગે છે.

21). ખાખરાની ખિસકોલી સાકરનો સ્વાદ શું જાણે ? : કઈ અનુભવ હોય નહીં ને અનુભવીનો ડોળ કરે તે ખોટો.
22). ખાળે ડૂચા ને દરવાજા મોકળા : એક પૈસાની ચિંગુસાઈ કરવી ને રૂપિયો વાપરતાં સહેજ પણ ન અચકાવું.
23). ખોટો રૂપિયો વધારે ચળકે : ઓછો જ્ઞાની ભારે જ્ઞાની હોવાનો દેખાવ કરે.
24). ગરજ સરી એટલે વૈદ વેરી : સ્વાર્થ પૂરો થતાં સબંધ છૂટે.
25). ગામમાં પેસવાના સાંસા ને પટેલને ત્યાં ઉના પાણી : શેખચલ્લી જેવા વિચારો કરવા નકામા.
26). ઘર ફૂટયે ઘર જાય : અંદર અંદર મતભેદ પડતાં શત્રુ ફાવે.
27). ઘરની મરઘી દાળ બરાબર : ઘરની વસ્તુઓની કોઈ કદર કરતું નથી.
29). ઘરનો જોગી જોગટો : પારકું તેટલું સારું ને પોતાનું તે ખરાબ.
30). ઘાણીનો બળદ ઠેરનો ઠેર : ગોળગોળ ફરે તે પ્રગતિ કર્યા વિના હોય ત્યાં જ રહે.
31). ઘેરઘેર માટીના ચૂલા : કોઈ કુટુંબ તકરાર વિહોણું ન હોય.

Gujarati kehvato pdf : Click here

સંપૂર્ણ ગુજરાતી વ્યાકરણ click here
ગુજરાતી વ્યાકરણની ટેસ્ટ click here
ગુજરાતી વ્યાકરણની Pdf click here

Subscribe Our Youtube Channel

Install our Application

Join our Telegram channel

follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gpsc Subject 📁 GK
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Gujarat na Jilla 📃 GK Question
👆 Syllabus 💥 Old Paper

Leave a Comment

error: Content is protected !!