ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ નંબર : 04

અહીં ગુજરાતી વ્યાકરણની 04 નંબરની ક્વિઝ આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કર્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી છે. દરેક વિધાર્થી ક્વિઝ આપ્યા પછી તમારો સ્કોર comment કરી જણાવશોજી.

subject : Gujarati vyakaran
Quiz number : 04
Number of Question : 25
Quiz type : MCQ

Gujarati vyakaran ni Quiz : 04

1769

Gujarati vyakaran Quiz : 04

ગુજરાતી વ્યાકરણની ટેસ્ટ : 04

1 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

દિશાઓ ધૂળથી પુરાઈ જાય એવું સખત વાવાઝોડું’ : શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ લખો.

2 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

'જુમાએ વેણુને ઘાસ ખવડાવ્યું.' : વાકયમાંથી મુખ્ય કર્મ શોધો.

3 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

‘કેટલાક લોકો સારા હોય છે’ – વિશેષણ કયું છે ?

4 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

પિતાએ કુપુત્રને નવ ગજના નમસ્કાર કર્યા : રૂઢિપ્રયોગના સાચો અર્થ દર્શાવો.

5 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

‘પર્યાવરણ’ શબ્દની સાચી સંધિ જણાવો.

6 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

કઈ વિભક્તિમાં ક્રિયાની રીત દર્શાવવામાં આવે છે ?

7 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

‘પર્વત’ એ કયા પ્રકારની સંજ્ઞા છે ?

8 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

સોયદોરો : શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

9 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

લગ્નના બીજા વર્ષે પતિ મરી પરવાર્યો ને એના ઉયપર જાણે પહાડ તૂટી પડ્યો : રૂઢિપ્રયોગના સાચો અર્થ દર્શાવો.

10 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

‘પેલું પુસ્તક ટેબલ પર મૂકો’ – વિશેષણનો પ્રકાર ઓળખાવો ?

11 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

અંગૂર : નો સમાનર્થી શબ્દ શોધો.

12 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચી જોડણી દર્શાવો.

13 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

‘ભણેલા સુદ્ધાં આવી ભૂલ કરે છે’ – વાકયમાં નિપાતનો પ્રકાર ઓળખાવો.

14 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

‘રાધિકાએ પાસ થવા જેટલી મહેનત કરી’ – વિશેષણ ઓળખાવો.

15 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચી જોડણી દર્શાવો.

16 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

કહેવતનો અર્થ લખો : ‘દૂ:ખનું ઓસડ દહાડા’

17 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

નિપાત લખો : ‘તમારે માત્ર મૌન રહેવાનું છે.’

18 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

કેશ : નો સમાનર્થી શબ્દ શોધો.

19 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

‘ગંગા’ એ કયા પ્રકારની સંજ્ઞા છે ?

20 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

અલંકાર ઓળખાવો : ‘ફૂલનાં જાણે શોભે ગાલીચા અહીં.’

21 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

આળસુ : નો સમાનર્થી શબ્દ શોધો.

22 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

‘શબ્દોનાં ન વર્ણવી શકાય તેવું’ : શબ્દસમૂહ માટેનો એક શબ્દ ક્યો ?

23 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

‘ખમ્મા !’ એ શબ્દનો અર્થ શો છે ?

24 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

કંથ : નો સમાનર્થી શબ્દ શોધો.

25 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 04

નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચી જોડણી દર્શાવો.

Your score is

The average score is 58%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

2 thoughts on “ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ નંબર : 04”

Leave a Comment