ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ નંબર : 03

Gujarati vyakaran Quiz -3 : અહી ગુજરાતી વ્યાકરણની ત્રણ નંબરની ક્વિઝ આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ પ્રશ્નો તમામ સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષાની દૃષ્ટિએ ખુબજ મહત્વપૂર્ણ છે. દરેક વિધાર્થી ક્વિઝ આપ્યા પછી તેનો સ્કોર comment કરી જણાવશોજી.

Subject : Gujarati vyakaran
Quiz number : 03
Number of question : 25
Quiz Type : MCQ

Gujarati vyakaran Quiz : 3

1742

Gujarati vyakaran Quiz : 03

ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ નંબર : 03

1 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

કૂંપળોથી આખું વન પલપલી રહે છે. : વિભક્તિનો પ્રકાર ઓળખાવો.

2 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચી જોડણી દર્શાવો.

3 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

ક્રિયાનો જે આધાર હોય તે કઈ વિભક્તિ કહેવાય ?

4 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

ખરેખર તે છોકરો ઉપર બેઠો : સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ ઓળખાવો.

5 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચી જોડણી દર્શાવો.

6 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

પ્રાણી કે પદાર્થના આખા સમૂહને દર્શવાતી સંજ્ઞા કાઈ છે ?

7 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

નીચેનામાંથી કર્મણી વાકય શોધો ?

8 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

નીચેનામાંથી કયો શબ્દ ભાવવાચક સંજ્ઞા દર્શાવે છે ?

9 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચી જોડણી દર્શાવો.

10 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચી જોડણી દર્શાવો.

11 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

નીચેનામાંથી કયો શબ્દ દ્વિરુકત પ્રયોગ છે ?

12 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

‘રૂ’ એ કયા પ્રકારની સંજ્ઞા છે ?

13 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

તેણે જાણી જોઈને મને ખાડામાં નાખ્યો : કૃદંતનો પ્રકાર જાણાવો.

14 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

ભૂકંપની ધ્રુજારી થતાં લોકો એકાએક દોડ્યા : ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર ઓળખાવો.

15 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

‘મેં ગીત ગાયુ’ : વાકયપ્રયોગ કયો છે ?

16 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

નીચેનામાંથી કયું ઉદાહરણ સંભાવનાવાચક ક્રિયાવિશેષણનું છે ?

17 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

નીચેનામાંથી કયો દંત્યોષ્ઠ છે ?

18 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચી જોડણી દર્શાવો.

19 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

‘મારાથી ભાતું કરાતું હતું’ : વાકયપ્રયોગ શોધો ?

20 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

‘ધીમેથી’ શબ્દ કયું ક્રિયાપદ વિશેષણ સૂચવે છે ?

21 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

નીચેનામાંથી કર્તરી વાકય કયું છે ?

22 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

સંજ્ઞાઓના કુલ કેટલા પ્રકાર છે ?

23 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

નીચેનામાંથી અઘોષ વ્યંજન કયો છે ?

24 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

નીચેનામાંથી કયું વાકય વર્તમાન કૃદંતનું છે ?

25 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 03

‘ઘ’ કયા પ્રકારનો ધ્વનિ છે ?

Your score is

The average score is 54%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

2 thoughts on “ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ નંબર : 03”

Leave a Comment