ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ નંબર : 02

Gujarati vyakaran quiz : અહીં બીજા નંબરની ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યા છે. જે પ્રશ્નો સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષાની દૃષ્ટિએ ખૂબ ઉપયોગી થશે. દરેક વિધાર્થી ક્વિઝ આપ્યા પછી પોતાનો સ્કોર comment કરી જણાવશોજી.

Subject : Gujarati Vyakaran Quiz
Quiz number : 02
Number of Question : 25
Quiz type : MCQ

Gujarati vyakaran quiz : 02

1929

Gujarati vyakaran Quiz : 02

ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ નંબર : 02

1 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

જયારે કોઇની નિંદાના રૂપમાં વખાણ થાય ત્યારે કયો અલંકાર બને છે ?

2 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

‘નિશીથ’ શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જણાવો.

3 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

નીચેનામાંથી શબ્દની સાચી જોડણી કઈ છે ?

4 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

‘મારા ઘરે તમે આવો’ ........વાકયમાં એ શું દર્શાવે છે ?

5 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

નીચેનામાંથી ‘સૂર્ય’ નો વિરોધી શબ્દ જણાવો.

6 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

‘અસત્યો માંહેથી પ્રભુ પરમ સત્યે તું લઈ જા’ : આ કાવ્યપંક્તિમાં કયો છંદ છે ?

7 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

નીચેના ઉદાહરણમાંથી શિખરણી છંદની પંક્તિ શોધો.

8 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

નીચેનામાંથી કયો શબ્દ અલગ પડે છે ?

9 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

સાચી સંધિ ઓળખી બતાવો.

10 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

નીચેનામાંથી કયું શબ્દજુથ શબ્દકોષના ક્રમમાં છે ?

11 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

‘સંધ્યા માટે ચિરાગ પુસ્તક લાવ્યો છે’ : આ વાકયમાં ‘માટે’ શબ્દનો વ્યાકરાણીક મોભો દર્શાવો.

12 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

‘જીવ ઊડી જવો’ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

13 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

“પ્રેમરસ પણે તું મોરના હે પિચ્છધર, તત્વનું ટૂંપણું તુચ્છ લાગે.” : પંક્તિનો છંદ ઓળખાવો.

14 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

‘નિનાદ’ ના સમાનર્થી શબ્દ જણાવો ?

15 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

‘અક્ષ’ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ આપો.

16 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

‘અખબાર’ શબ્દ મૂળ કઈ ભાષાનો શબ્દ છે ?

17 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

કયા સમાસમાં પ્રથમ પદ સંખ્યાવાચક વિશેષણ હોય છે ?

18 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

‘ધમાલ ન કરો, - જરાય નહિ નેન ભીનાં થાશે’ – કાવ્યપંક્તિમાં રહેલ છંદને ઓળખાવો.

19 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

કયા શબ્દની જોડણી મૂળ પ્રમાણે કરવી જોઈએ ?

20 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

‘હાટ’ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો.

21 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

‘એકના બે ન થવું’ – રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

22 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

‘સુખ દુ:ખ’ સામાસિક શબ્દમાં કયો સમાસ રહેલો છે ?

23 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

‘પતીજ’ શબ્દનું શિષ્ટરૂપ જણાવો.

24 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

‘વા વાયા ને વાદળ ઉમટ્યા’ –પંક્તિનો અલંકાર ઓળખાવો.

25 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 02

‘મારાથી પત્ર લખાય છે’ - આ વાકયનું કર્તરી વાકય શોધીને લખો.

Your score is

The average score is 57%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

1 thought on “ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ નંબર : 02”

Leave a Comment