ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ નંબર : 06

અહીં ગુજરાતી વ્યાકરણની 06 નંબરની ક્વિઝ આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અહી આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે. દરેક વિધાર્થી ક્વિઝ આપ્યા પછી પોતાનો સ્કોર comment કરી જરૂર જણાવો.

Subject: Gujarati vyakaran
Quiz number: 06
Number of Question: 25
Quiz type: MCQ

Gujarati Vyakaran Quiz: 06

1910

Gujarati vyakaran Quiz : 06

ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ : 06

gujarati-vyakaran-quiz

1 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

1) નીચે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધો.

2 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

2) છંદનો પ્રકાર વિકલ્પમાંથી શોધો : ‘દેવો ને માનવોનાં મધુમિલન તણા સ્થાન સંકેત જેવો’

3 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

3) ખોટી જોડણી શોધો

4 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

4) નીચે આપેલા વાકયનો કર્તરિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો : ‘સારું થયું કે સુહાસભાઈથી છૂટી જવાયું.’

5 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

5) નીચે આપેલા વાકયમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો. : ‘બાબુના કબીરવાણીને રસ પડે છે.’

6 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

6) સંધિ જોડો : હેતુ + આભાસ

7 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

7) નીચે આપેલા વાકયમાંથી રેખાંકિત ક્રિયા વિશેષણનો પ્રકાર જાણવો. : “હું ઝડપથી ત્યાં પહોંચી ગયો.”

8 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

8) સંધિ છોડો : અનપેક્ષા

9 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

9) અલંકારનો પ્રકાર વિકલ્પમાંથી શોધો. : ‘એક જ શબ્દના બે અર્થ નીકળતા હોય ત્યારે કયા અલંકાર તરીકે ઓળખાય છે ?’

10 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

10) નીચે આપેલ વાકયમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. : “પહેલાં ચા પી લો પછી દાતણ કરજો”

11 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

11) નીચે આપેલા વાકયમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. “શીલવંત સાધુને વારેવારે નમીએ”

12 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

12) આપેલા વાકયમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પમાંથી સાચા પ્રત્યય શોધો. : “બટકવાડાને ઊખરેલી ઘણું નજીક છે.”

13 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

13) અલંકારનો પ્રકાર વિકલ્પમાંથી શોધો : ‘રણછોડ બાઘાની માફક જોઈ રહ્યો.’

14 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

14) શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

15 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

15) આપેલ વાકયના છંદનો પ્રકાર જણાવો : ‘એક હાથથી તો નહી, તાળી પડી શકે બની શકે કેમ કારીગરી મોટા કામની ?

16 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

16) નીચેના વિકલ્પમાંથી રૂપક અલંકારનું ઉદાહરણ શોધો.

17 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

17) શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

18 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

18) નીચે આપેલા વાકયમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. થોડી વાર, ઈશ્વર જોઈ રહ્યો.”

19 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

19) નીચે આપેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો. “પાણીકળો”

20 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

20) નીચે આપેલા વાકયનું પ્રેરક વાકય જણાવો : ‘વિધાર્થીઓ વિજ્ઞાનનો પ્રયોગ કરે છે’

21 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

21) નીચે આપેલા વાકયનો નિપાત ઓળખાવો : ‘દાદાજી, મને માત્ર પંદર રૂપિયા આપો.’

22 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

22) છંદનો પ્રકાર વિકલ્પમાંથી શોધો. : આકાશે સંધ્યા ખીલી'તી માથે સાતમ કેરો ચાંદ

23 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

23) નીચે આપેલા વાકયમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. : ‘હું પિતાજીને કોટિકોટિ પ્રણામ કરું છે.’

24 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

24) ખોટી જોડણી શોધો

25 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 06

25) પ્રથમ ચરણમાં =13 માત્રા અને બીજા ચરણમાં =11 માત્રા કયા છંદમાં છે ?

4Gujarat તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે..

Your score is

The average score is 51%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment