ગુજરાતની વ્યાકરણ ક્વિઝ નંબર : 09

અહીં ગુજરાતી વ્યાકરણની ક્વિઝ નંબર 09 આપવામાં આવ્યા આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. જેથી તમને ઉપયોગી સાબીત થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયોની ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Subject: Gujarati vyakaran
Question: 25
Quiz Number: 10
Quiz type: Mcq

Gujarati vyakaran Quiz: 09

2459

Gujarati vyakaran Quiz : 09

ગુજરાતી વ્યાકરણ ક્વિઝ : 09

1 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

નીચે આપેલ વાકયનો નિપાત ઓળખાવો : ‘અક્ષયે મારી સામે જોયું સિખ્ખે નહીં’

2 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

પૃથ્વી છંદનું બંધારણ જણાવો.

3 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

સાચી જોડણી શોધો :

4 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

નીચે આપેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો : ‘વરદાત્રી’

5 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

નીચે આપેલ વાકયનો ભાવે પ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો. : ‘બાબુલાલ હસી પડયા’

6 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

નીચે આપેલ વાકયનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો : “મેં તેને રોક્યો"

7 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

નીચે આપેલ વાકયમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. : ‘વર્ગમાં લંબચોરસ ટેબલ પડયું હતું.’

8 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

અલંકારનો પ્રકાર વિકલ્પમાંથી શોધો : ‘ફૂલડાંકટોરી ગૂંથી લાવ; જગમલાણી રે બેન !

9 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

દરેક ચરણમાં = 15 માત્ર કયા છંદમાં હોય છે ?

10 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

શબ્દકોષ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

11 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

ખોટી જોડણી શોધો.

12 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

નીચે આપેલ વાકયનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો : ‘અમારી મોટરે નૌહાહરણ કર્યું.’

13 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

સાચી જોડણી શોધો.

14 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો : ‘બહારથી લોહી નિકળ્યું ન હતું. અંદર માર વાગ્યો હતો. એ બેહોશ થઈ ગઈ હતી.’

15 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

નીચે આપેલ વાકયમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો : ‘કુસ્તી મેદાનમાં લડાય.’

16 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

સંધિ છોડો : આશીર્વાદ

17 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

શબ્દકોષ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

18 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

સંધિ જોડો : પ્ર+નિપાત

19 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

નીચે આપેલ વિકલ્પમાંથી રૂપક અલંકારનું ઉદાહરણ શોધો.

20 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

નીચે આપેલ વાકયનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો. : ‘પુસ્તક વિના હું ભણું કેમ ?’

21 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

નીચેઆપેલ વાકયમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો : ‘યશાંકીએ નવકથા ટેબલ પર મૂકી.

22 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

નીચેનામાંથી મધ્યમપદ લોપી સમાસનું કયું ઉદાહરણ નથી ?

23 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

સાચી જોડણી શોધો.

24 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

નીચે આપેલા સાદા વાકયને જોડતાં યોગ્ય સંયોજકને વિકલ્પમાંથી શોધો : સ્ત્રીનો કોઈ ચોટલો પકડે. તે પિતામહ હોય. પરમેશ્વર પોતે હોય. તેની સાથે યુદ્ધ કરવું.

25 / 25

Category: Gujarati vyakaran Quiz : 09

નીચે આપેલ વાકયનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો. : ‘રૂપાકાકીથી હળ લઈ ખેતરમાં જવાયું.

4gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 62%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment