ભારતના બંધારણની ક્વિઝ નંબર : 12

અહીં ભારતના બંધારણની ક્વિઝ નંબર 12 આપેલ છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. જેથી તમને ઉપયોગી સાબિત થશે. તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના વિષયોની ટેસ્ટ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Subject: Indian constitution
Quiz number: 12
Question: 25
Quiz type: Mcq

Indian constitution Quiz : 12

2985

Indian constitution Quiz : 12

Indian constitution Quiz : 12

1 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

1) બંધારણમાં અસ્પૃશ્યતા નાબૂદી અંગેની જોગવાઈ કલમ............કરવામાં આવી છે.

2 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

2) અંદાજપત્ર કે નાણાં ખરડાને અન્ય કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

3 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

3) ભારતના બંધારણમાં નાણાકીય ખરડાની જોગવાઈ કઈ કલમમાં કરવામાં આવેલ છે ?

4 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

4) ગુજરાત સરકારનું બજેટ રાજયપાલશ્રીની ભલામણથી વિધાનસભામાં કોણ રજૂ કરે છે ?

5 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

5) ધર્મ સ્વાતંત્ર્ય હક્ક સંદર્ભે નીચેના પૈકી ..........વિધાન સાચું નથી ?

6 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

6) રાષ્ટ્રપતિ ખરડા પર સહી કર્યા વગર પોતાની પાસે રાખી મૂકે તેને શું કહેવાય ?

7 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

7) ‘કાયદાની નજરમાં સૌ સરખા’ એવું ભારતીએ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં જણાવેલ છે ?

8 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

8) એક જ વ્યક્તિ એક કરતાં વધુ રાજયમાં રાજયપાલ તરીકે રહી શકે તેવી જોગવાઈ બધારણના કયા સુધારા દ્વારા કરવામાં આવી ?

9 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

9) ભારતના રાજયો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના નામો ભારતના બંધારણની કઈ અનુસૂચિમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે ?

10 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

10) ભારતીય બંધારણના કયા ભાગને બંધારણનું મેગ્નાકાર્ટા કહેવામા આવે છે ?

11 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

11) ભારતના બંધારણે દરેક નાગરિકણે કેટલા મૂળભૂત અધિકારો આપ્યા છે ?

12 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

12) રાજયસભાના સભ્યની મુદ્દત કેટલા વર્ષની હોય છે ?

13 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

13) બંધારણની કઈ અનુસૂચિમાં શપથ અથવા પ્રતિજ્ઞાઓના નમૂના છે ?

14 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

14) ભારતનું બંધારણ કેટલા ભાગમાં વિભાજિત છે ?

15 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

15) ધારાસભ્યો દ્વારા વિધાનસભામાં પૂછા યેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

16 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

16) રાષ્ટ્રપતિને કોણ ચૂંટે છે ?

17 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

17) ‘ન્યાયિક સક્રિયતા’ ને નીચેનામાંથી કોની સાથે સંબધ છે ?

18 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

18) રાજય નાણાં પંચ કોને તેની ભલામણ સુપ્રત કરે છે ?

19 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

19) બંધારણના આમુખમાં ભારતને નીચેના પૈકી કેવા પ્રકારનો પ્રજાસત્તાક દેશ ઘડવાનું સૂચવેલ છે ?

20 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

20) 6 થી કયા વર્ષની ઉંમર સુધીના દરેક બાળકને તેની નજીકની શાળામાં પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું થતાં સુધી મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ મેળવવાનો હક આપવામાં આવે છે ?

21 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

21) ભારતના બંધારણમાં રેલવે કઈ યાદીના વિષયમાં દર્શાવેલ છે ?

22 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

22) આયોજન પંચની રચના કેવી રીતે કરવામાં આવી છે ?

23 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

23) સંસદમાં નાણાંકીય ખરડો મૂકવા માટે કોની પૂર્વ મંજૂરી જરૂરી છે ?

24 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

24) નીચેનામાંથી કયું કાર્ય સરકારી કર્મચારીનું નથી ?

25 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 12

25) ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ ચૂંટણીપંચની રચના થયેલ છે ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 64%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

1 thought on “ભારતના બંધારણની ક્વિઝ નંબર : 12”

Leave a Comment