ગુજરાતી સાહિત્યના અન્ય પુરસ્કારો

ગુજરાતી સાહિત્યમાં જુદા-જુદા સાહિત્ય સર્જન બદલ આપવામાં આવતા પુરસ્કારો સબંધિત માહિતી અહીં આપવામાં આવી છે. જેમાં સાહિત્ય પ્રકારનું નામ અને તેના સબંધિત પુરસ્કારનું નામ આપવામાં આવ્યું છે.

ક્રમસાહિત્ય પ્રકારપુરસ્કાર
1. નવલકથાશ્રી ગોવર્ધનરામ નવલકથા પરિતોષિક
2. વાર્તામલયાનીલ વાર્તા પરિતોષિક
3. કાવ્ય‘સુંદરમ’ કાવ્ય પરિતોષિક
4. નાટકશ્રી અસાઇત ઠાકર નાટ્ય પરિતોષિક
5. નિબંધશ્રી સુરેશ જોશી નિબંધ પરિતોષિક
6. બાળ સાહિત્યશ્રી ગિજુભાઈ બાળસાહિત્ય પરિતોષિક

Read more

👉 ગુજરાતી ભાષાના પુરસ્કારો
👉 ગુજરાતી સાહિત્યકારની લાક્ષણિકતા
👉 Gujarati Sahitya

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment