અહીં આપણે દરેક સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષાની દૃષ્ટિએ એવા મહત્વનો વિષય Gujarati sahitya વિષે માહિતી મેળવીશું. અહીં આપણે નીચે આપેલ તમામ મુદ્દા પર વિસ્તૃત ચર્ચા સાથે માહિતી આપેલી છે. જે તમને દરેક પરીક્ષામાં ઉપયોગી સાબિત થશે.

1). ગુજરાતી સાહિત્યકારો

2). ગુજરાતી સાહિત્યની સંસ્થાઓ (પ્રેમાનંદ સાહિત્ય સભા, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ભારતીય વિદ્યાભવન, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, ગુજરાત સાહિત્ય સભા, નર્મદ સાહિત્ય સભા, ફાર્બસ ગુજરાતી સભા, બુદ્ધિવર્ધક સભા, ગુજરાત વર્નાલયુલર સોસાયટી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ વિષે)

3). ગુજરાતી સાહિત્યની જાણીતી ક્રુતિ અને તેમના કર્તા વિશે માહિતી મેળવીશું

4). ગુજરાતી સાહિત્યના જાણીતા સાહિત્યકાર અને તેમના તખલ્લુસ વિશે પણ માહિતી મેળવીશું.

5). ગુજરાતી સાહિત્યની પ્રથમ ક્રુતિ (જેવી કે પ્રથમ નાટક, એકાંકી, ફાગું કાવ્ય, સોનેટ, નિબંધ આત્મકથા) અને તેમના કર્તા વિશે માહિતી મેળવીશું.

6). ગુજરાતી સાહિત્ય ક્ષેત્રે આપતા પુરસ્કારો (જેવા કે નર્મદ સુવર્ણ ચંદ્રક, રણજીતરામ સુવર્ણ ચંદ્રક, નરસિંહ મહેતા પુરસ્કાર, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર, કુમાર સુવર્ણપદક) વિશે માહિતી મેળવીશું.

7). ગુજરાતી સાહિત્યના અગત્યના માસિકો જેવા કે બુદ્ધિપ્રકાશ, ડાંડિયો. સત્યપ્રકાશ, વીસમી સદી, નવજીવ વગેરે જેવા સામયિકો અને તેની વિશેષતા વિશે માહિતી મેળવીશું.

8). ગુજરાતી સાહિત્યકારની લાક્ષણિકતા વિશે પણ માહિતી મેળવીશું.    

Gujarati sahitya ગુજરાતી સાહિત્ય

ગુજરાતી સાહિત્યકરો Click here
ગુજરાતી સાહિત્યિકસંસ્થાઓ Click here
ગુજરાતી સાહિત્યની જાણીતી ક્રુતિ અને તેમના કર્તા Click here
ગુજરાતી સાહિત્યના જાણીતા સાહિત્ય કાર અને તેના તખલ્લુસ Click here
ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ કૃતિઓ Click here
ગુજરાતી ભાષાનાં પુરસ્કારો Click here
ગુજરાતી સાહિત્યના અગત્યના માસિકો Click here
ગુજરાતી સાહિત્યના અમર પાત્રો Click here
ગુજરાતી સાહિત્યકારની લાક્ષણિકતા Click here
ગુજરાતી સાહિત્યની જાણીતી પંક્તિ અને તેના કવિ Click here

અહીં ગુજરાતી સાહિત્યની ટેસ્ટ અને સાહિત્ય વિષયની pdf આપવામાં આવી છે. pdfમાં world inbox sahitya , sahitya pdf free download, sahitya mcq pdf, yuva upanishad sahitya pdf, gujarati sahitya questions answers pdf, sahitya pdf angel academy, gujarati sahitya questions answers pdf, gujarati sahitya angel academy વિષયની આપવામાં આવી છે.

ગુજરાતી સાહિત્યની pdf

ગુજરાતી સાહિત્યની ટેસ્ટ દેવા click here ના બટન પર ક્લિક કરો

UPSC, GPSC, નાયબ મામલતદાર, Dy. SO, PSI/ASI, TET-1, TET-2, TAT, HTAT, રેવન્યુ તલાટી, તલાટી કમ મંત્રી, પંચાયત ક્લાર્ક, સચિવાલય ઓફિસ આસિસ્ટન્સ, કોન્સટેબલ જેવી વિવિધ સ્પ્રર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે Gujarati sahitya અહીં આપેલું છે.

error: Content is protected !!