વિવિધ રમત સાથે સંકળાયેલા મેદાનનું નામ

અહીં વિવિધ રમતોના નામ અને તેની સબંધીત મેદાનોના નામ આપવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત છેલ્લે વિવિધ દેશોની રાષ્ટ્રીય રમત અને રમત-ગમત ક્ષેત્રે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર ગુજરાતનાં ખેલાડી વિશે પણ માહિતી આપવામાં આવી છે.

vividh ramat na medan na name

રમતસંબધિત મેદાન
ક્રિકેટપિચ
ફૂટબોલ, પોલો, હોકીફિલ્ડ
શૂટિંગ અને તીરન દાજીરેન્જ
બોક્સિંગ, કુસ્તી, સ્કેટિંગરિંગ
ઘોડેસવારીએરિના
સાયકલવેલોડ્રમ
ટેબલ ટેનિસબોર્ડ
ગોલ્ફકોર્સ
એથલેટિકસટ્રેક
બેઝબોલડાયમન્ડ
જુડોમેટ
બાઉલ્સગ્રીન્સ
બાઉલિંગએલિ
આઈસહોકીરીંક
બેડમીન્ટન, વોલી બોલ, ખો-ખો, નેટબોલ, ટેનિસ, સ્ક્વોશ કોર્ટ
vividh ramat na medan na name

Read more

👉 વિવિધ દેશની રાષ્ટ્રીય રમત
👉 વિવિધ રમત અને તેમાં ખેલાડીની સંખ્યા
👉 રમત-ગમત ક્ષેત્રે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર ખેલાડી

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment