સલ્તનતકાળનાં ગુજરાતનાં સુબા

અહીં સલ્તનત કાળના સુબાઓના નામ અને તનો સમયગાળો આપેલો છે.

1).  અપલખાન (મલેક) -1304

2). કમાલદ્દીન ગુર્ગ -1916

3). આઈનુલ્મુલ્ક મુલતાની -1916-17

4). માલિક દીનાર ‘જફરખાન’ -1917

5). મલિક હુસામુદ્દીન -1917-18

6). વહીદૂદ્દીન કુરેશી -1918

7). ખુશરોખાન -1320

Read more

👉 મૈત્રક વંશના અધિકારીઓ
👉 ચાવડા વંશની વંશાવલી
👉 મૈત્રક વંશની વંશાવલી

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment