ભારતની ભૂગોળ | Bharat ni bhugol in gujarati

ભારતની ભૂગોળની સામાન્ય માહિતી, ભારતની જમીન, ઉદ્યોગો, કૃષિ, ખનીજો, ભૂપુષ્ઠ, કુદરતી વનસ્પતિ, વન્ય જીવસૃષ્ટિ, પરિવહન અને ઉર્જા સંસાધન જેવી માહિતી અહીં આપવામાં આવશે. હાલમાં ઉપર દર્શાવેલ વિષયમાંથી અમુક વિષય વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. પણ અમે આવતા દિવસોમાં તમામ મુદ્દાને આવરી લેશું.

Bharat ni Bhugol in gujarati

👉 ભારતની ભૂગોળ સંબધિત સામાન્ય માહિતી
👉 ભારતની જમીનના પ્રકારો
👉 ગંગા નદીતંત્ર
👉 ભારતના ખનીજો
👉 ભૂકંપ અને તેના પ્રકારો
👉 ભારતના મુખ્ય સરોવરો
👉 ભારતના જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર
👉 ભારતની બહુ હેતૂક યોજનાઓ
👉 ભારતની ખેતીના પ્રકારો
👉 ભારતની નદીઓના ઉદ્દગમ સ્થાન
👉 ભારતના જાણીતા વાઘ આરક્ષિત ક્ષેત્ર
👉 ભારતના અભયારણ્ય
👉 ભારતની હિમનદીઓ
👉 ભારતના પર્વત શિખરો
👉 ભારતમાં આવેલી રામસર સાઇટ
👉 ભારતના બંદરો
👉 ભારતની નદીઓના પ્રાચીન નામ
💥 ભારતની ભૂગોળ મોક ટેસ્ટ :
💥 ભારતના ભૂગોળની pdf

error: Content is protected !!